Antropoidler Antropoloji

Antropoidler

Parazit ayıklama: Antropoid maymun topluluklarında bireyler arasında postlarının tımarlanması, parazitlerin ayıklanmasını içeren sosyal bir davranış örüntüsüdür.
Maymunlarda Önemli Bir Toplumsallaşma Aracı Olan Parazit Ayıklama Davranışı

Kaynak:

Jurmain vd, 2003, s.152

Antropoidler insansı maymunlar olarak da bilinmektedir. Bu alt takımda yer alan türler oldukça çeşitlilik göstermekle birlikte, ortak paylaştıkları ve onları prosimi- yenlerden ayıran özellikleri mevcuttur. Antropoidler genellikle iri boyuta sahiptir­ler. Beyin hacimleri daha fazla olup, koklama duyuları zayıflamış, görme duyuları ise daha fazla gelişmiştir. Görme duyuları renkli ve üç boyutlu görmeye uyarlan­mıştır. Hamilelik ve doğumdan sonra bebeğin bakımı uzun bir zamanı kapsamak­tadır. Maymunların önemli bir kısmında parazit ayıklama olarak da bilinen pos­tun tımarlanması alışkanlığı bulunmaktadır (Fotoğraf 4.2 Maymunlarda parazit ayıklama davranışı). Prosimiyenlere göre daha sosyal hayvanlar olarak bilinen an­tropoidler, bütün primat takımının yaklaşık %70’ini oluşturmaktadırlar. Bu alt ta­kımda yer alan primatlar coğrafik olarak iki farklı bölgeye yayılmaları nedeniyle Yeni Dünya maymunları ve Eski Dünya maymunları olarak iki gruba ayrılmışlar­dır. Yeni Dünya maymunları olarak da bilinen Platiriniler Orta ve Güney Ameri­ka’da yaşayan maymunları içermektedir. Katariniler ise Asya ve Afrika kıtasında yaşayan maymunlarla kuyruksuz büyük maymunları ve ayrıca yeryüzünün her ta­rafına yayılmış olan insanı içermektedir.

Yeni Dünya Maymunları

Yeni Dünya maymunları boyut açısından 350 gr ağırlığındaki küçük boyutlu tamarinlerden 9 kg ağırlığındaki howler may­munlarına kadar geniş bir da­ğılım göstermektedirler. He­men hemen tamamı ağaç yaşa­mına uyum sağlamıştır. Hatta bazıları hemen hiçbir zaman yere inmezler. Genellikle gün­düz yaşamına uyarlanmış olan Yeni Dünya maymunları üç bo­yutlu ve renkli görürler. Bu grupta yer alan maymunların ayırt edici özelliklerinden biri­si de burunlarıdır. Geniş ve bu-

 

run kanatları dışa dönük burunlara sahip Yeni Dünya maymunları platirini ola­rak da bilinmektedir. Yaşam alanlarını Orta ve Güney Amerika’nın ormanlıkları oluşturmaktadır.

 

Yeni Dünya

Maymunlarına

Örnekler

Kaynak: Yılmaz Selim Erdal Arşivi