Antik Yunan’da “Teknik” Teknoloji Felsefesi Tarihine Genel Bir Bakış

36

Antik Yunan’da “Teknik” Teknoloji Felsefesi
Tarihine Genel Bir Bakış

Felsefe insanın kendisini ve çevresini
anlamlandırma ihtiyacının kaçınılmaz bir sonucudur.

“Tekhne” kelimesinin içerdiği birçok anlamın
yanında el işi, zanaat, pratik yetenek, bilgi, marifet vb. anlamlarına da
gelebilecek sanat ve ustalığın bir potada eridiği bir kavramı ifade eder.
“Logos” kelimesi ise anlamlandırma mantığa büründürme, akla vurma, vb.
anlamlara gelir. Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre teknoloji sistematik
iyileştirmedir. Teknoloji bu anlamda pratik uygulamalara yönelik bilgi olarak
açıklanabilir.

Antik Yunan’da teknoloji kavramı daha çok
bir işi yapmanın doğru yolu anlamında nesnel bir bağlamda kullanılmıştır.

Teknoloji kavramı Eski Yunan’da felsefe
kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır.

Sofistler arasında tekhne retorik süreci ve
ikna sanatı bağlamında kullanılmıştır.

Ksenophanes Oeconomicus adlı (…) eserinde “tekhne”yi
bir evi çekip çevirmek gibi günlük uygulamalar bağlamında ele alır.

Memorabilia adlı eserinde ise özellikle
yönetim bilgisinden bahseder. Bu yeterliliği tekhne olarak sınıflandırır.

Platon’a göre teknoloji doğanın bir
imitasyonu, bir taklididir.

Doğal olan, tabiata dair şeyler physis,
insanın etkisi ile oluşan şeyler ise poiesis kavramları ile ifade bulur.

Ural, M. Nuri. Antik Yunan’da “Teknik” Teknoloji Felsefesi Tarihine Genel Bir Bakış.
Mavi Atlas Dergisi. Sayı: 4. (s. 136-144). 2015