Abdurrahman bin Hassan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû Saîd Abdurrahmân b. Hassan b. Sabit el-Hazrecî el-Ensârî (ö. 104/722-23} Hz. Peygamber’in şairi Hassan b. Sâbit’in oğlu, şair tabiî.

Hicretten 6 yıl sonra (m 627-281 doğ­du. Annesi, Hz. Peygamber’in hanımı Mâriye’nin kız kardeşi Sîrîn’dir. Peygamber hayatta iken doğduğu için sahâbî olduğunu söyleyenler varsa da onu tabiî sayanlar çoğunluktadır. Hayatının büyük bir kısmını, doğum yeri olan Me­dine’de geçirmiş, bir süre de Dımaşk’ta kalmıştır.

Devrinin bazı şairleriyle giriştiği hi­civ yarışında zaman zaman babasından destek görmüş. Muâviye’nin halifeli­ği döneminde yazdığı hicivlerle Emevîler’i rahatsız etmiştir. Muâviye’nin kızı Remle hakkında söylediği beyitler do­layısıyla kendini hicveden Yezîd’i, yaz­dığı bir şiirle mağlûp etmiştir. Bunu hazmedemeyen müstakbel halife, an­layışlı olmasını tavsiye eden babasını da dinlemeyerek, hıristiyan şair Ahtal’dan yardım istemiş, o da kendisini hi­maye edeceğine dair söz aldıktan sonra Abdurrahman’in şahsında ensan hicvetmiştir. Ahtalın bu hicviyesi müslümanları üzmüştür.

Babasından, annesinden ve diğer ba­zı sahâbîlerden pek az rivayeti vardır. Şiirleri, Sâmî Mekkî el-Ânî tarafından Şicru ‘Abdullah b. Hassan el-Enşdif adıyla neşredilmiştir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi