Abdal Mehmed Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0
58

Abdal Mehmed. II. Murad devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri.

Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Hak­kında teşekkül eden menkıbelerden Emîr Sultan’ın (ö. 833/1429) çağdaşı ol­duğu ve onunla sohbet ettiği anlaşıl­maktadır. Baldırzâde, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiğini söyleyerek onun Molla Fenârî ile ilgili bir menkıbesini nakle­der. Menâkib-ı Eşrefzâde’de Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî’nin (ö. 874/1469) Abdal Mehmed’in himmet ve feyziyle velîlik mertebesine eriştiği anlatılır. Bir rivaye­te göre Abdal’ın mekânı Hacı İbrahim adlı saf bir adamın dükkânıdır. Abdal Mehmed’in himmetiyle zengin olan hacı İbrahim, onun adına Abdal Camii’ni, kendi adına Gökdere semtindeki mesci­di yaptırmış ve daha başka vakıflar da tesis etmiştir. Menkıbelerin ışığında Abdal Mehmed’in XV. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği söylenebilir. Abdal Mehmed adına Bursa’da II. Murad ta­rafından yaptırılan cami, çeşmesi, tür­besi ve hazîresiyle birlikte bugün de varlığını muhafaza etmektedir.

Söz konusu Abdal Mehmed’den baş­ka, Orhan Gazi zamanında yaşayıp Bur­sa’nın fethiyle ilgili menkıbesi bulunan Abdal Murad’ın oğlu olan bir Abdal Mehmed daha vardır. Bunun mezarı, 1933’te yıktırılan babasına ait zaviyenin hazîresindedir.