Abbas bin Mirdas Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebü’l-Heysem Abbâs b. Mirdâs b. Ebî Amir es-Sülemî Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahâbî.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babası Mirdâs putperest idi. Onun ölü­münden sonra, rivayete göre 8 (629) yılında veya daha önce Süleym kabile­sinden bazı kimselerle birlikte Hz. Peygamber’e giderek müslüman oldu. Ken­di kabilesinden topladığı dokuz yüz kişişilik bir kuvvetin başında önce Mekke’nin fethine katildi; Huneyn Savaşı ile Tâif muhasarasında da bulundu. Müellefe-i kulûb’dan kabul edilen Abbas b. Mir­dâs. Huneyn Savaşı’nda elde edilen ga­nimetlerin taksimi sırasında, yeni müs­lüman olan başka kimselere daha çok pay verildiğini öne sürerek hoşnutsuz­luğunu dile getiren şiirler söylemeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona da yüz deve verilerek memnun edilmesini emretti.

Abbas b. Mirdâs, Hz. Peygamber’le birlikte katıldığı savaşlardan sonra Mekke veya Medine’de kalmayıp kabi­lesinin yanına dönmüştür. Hz. Ömer’in hilâfeti sırasında Basra’ya gidip yerleş­tiği bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Abbas’ın Şam’a da gittiği kaydedilir.

Başta Huneyn olmak üzere Abbas’tn katıldığı savaşlarla ilgili kahramanlık duygularını dile getiren şiirlerinin bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır. el-Eğönî ve İbn Hişâm’ın es-Sîre’si gibi kaynak­larda bunlardan bol örnekler vardır. İbnü’s-Sikkît, Ali b. Abdullah et-Tûsî ve Sükkerî tarafından tertip edildiği söyle­nen divanı günümüze kadar gelmemiş­tir. Cemil Bek el-Azm’ın derlediği bir kı­sım şiirlerini ihtiva eden nüsha, Zâhiriyye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Yahya el-Cübûrî, onun şiirlerinden yetmiş yedisini bir araya getirerek Dîvânü’l- Ahbâs b. Mirdas es-Sülemî adıyla neşretmiştir.

Hz. Peygamberden dört hadis rivayet eden ve Halife Osman devrinde ölen Abbas b. Mirdâsın vefat tarihi kesin olarak tesbit edilememiştir.