Ulvi Erguner Kimdir, Hayatı, Sanatı, Hakkında Bilgi

27

Ulvi Erguner (1924-1974) Musikişinas ve neyzen.

3 Ağustos 1924 tarihinde İstanbul’un Sultanselim semtinde doğdu. Babası ta­nınmış neyzen Süleyman Erguner, anne­si Muazzez Hanım’dır. İlkokulu babası­nın memuriyeti sebebiyle Karaman, Kü­tahya ve İstanbul Çarşamba’da okudu. Ortaokulu Konya Askerî Ortaokulu’nda, Liseyi ise Maltepe Askerî üsesi’nde ta­mamladı. Daha sonra girdiği Kara Harp Okulu’ndan 1943 yılında levazım asteğ­meni olarak mezun oldu. Gelibolu, Kars, Ankara ve İstanbul’da görev yaptı-, 7 Ha­ziran 1958’de Kore’ye gitti. Bir yıl kaldı­ğı Kore’den dönüşünde İstanbul. Hayra­bolu ve Keşan’da ordudaki görevine de­vam etti. 1 Şubat 1964 tarihinde kendi isteği üzerine yarbay rütbesiyle emekli­ye ayrıldı. Bundan sonra üç yıl kadar ser­best çalıştı. 15 Haziran 1967’de İstanbul Radyosu’nda Türk Sanat ve Halk Mûsi­kisi şube müdürü olarak görev aldı. 17 Kasım 1974’te öldü ve Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

Asıl şöhretini ney icracılığı ite kazanan Erguner, ilkokul sıralarından itibaren mû­siki bilgilerini ve ney üflemeyi babasın­dan öğrenmiş, bu arada Konya Askerî Ortaokulu’nda Ahmet Ezgimen’den isti­fade etmiştir. Ayrıca Ankara ve İstan­bul’da bulunduğu yıllarda Halil Can, Nu­ri Halil Poyraz, İlyas Tonguç, Fahri Ko­puz, Hulusi Gökmenli, Cahit Gözkan ve Sadettin Heper’den dinî ve din dışı mû­siki meşketmiş. radyo yayınlarına ka­tılmış, Mesut Cemil ile çalışmalar yap­mıştır.

Ulvi Erguner yaptığı Türk mûsikisi ta­rihi çalışmaları ite Fârâbî, Abdülkâdir-i Merâgî. Kâtib Celebi’nin eserlerini mû­siki repertuarına kazandırmış, kurduğu ve yönettiği Klasik Türk Mûsikisi Erkek­ler Korosu ile başarılı bir icra ortaya koy­muştur. Yurt içi ve yurt dışında düzen­lenen Mevlevî mûsikisi ve âyinleriyle ilgi­li programların çoğunda yer almış, Kon­ya’da yapılagelen Mevlânâ’yı anma tö­renlerinde Halil Çan’dan sonra neyzenba-şılık görevini yürütmüştür. Ayrıca TRT’de günümüzde de (1994) devam eden Türk Tasavvuf Mûsikisi adlı radyo program­larının temel çalışmalarını yaparak ilk defa neşrini sağlamıştır. Türk mûsikisi tarihi, nazariyatı ve usulleriyle ilgili ba­zıları neşredilmiş incelemeleri bulunan Erguner ud ve keman da çalardı.

Bestekârlık alanında pek çalışması ol­mamakla beraber bayatî-araban maka­mında bir peşrev ve saz semaisi beste­lemiş, neyde babasının tavrını kendi tek­niğiyle devam ettirmiştir. Neyzen olarak yetiştirdiği oğullarından Süleyman ile Fransa’da yaşayan ve klasik Türk mû-sîkisiyle neyin Avrupa’da tanınmasında başarılı çalışmalar yapan Kudsi Erguner de birer sanatkârdır.