Naima Naimâ Efendi Kimdir Hayatı, Eserleri,

56

Mustafa Naimâ Efendi. Osmanlı tarihçi ve vak’anüvisi (Halep 1655 – Mora 1716).

Yaşamı

Asıl adı Mustafa’dır. Halep’te doğdu. Genç yaşta İstanbul’a gelip Saray-ı Atik teberdarânt (baltacıları) ocağına girdi. Amcazade Hüseyin Paşa’nın sadrazamlığı sırasında (1697—1702) divan ve sadâret kâtibliğine yükseldi. 1704’te Anadolu muhasebecisi, 1709 da da Teşrifat Nazırı ve vak’anüvis, 1713’te Defter Emini, 1714’te Baş-muhasebeci oldu. Damad Ali Paşa maiyetinde Defter Emini olarak gittiği Mora’da, Palyo Patras’ta öldü.

Eserleri

Mustafa Naimâ Efendi’nin Amcazade Hüseyin Paşa’ya Ravzatü’l-ül-hüseyn fî Hülâsât Ahbâri’l-Hafikeyn (Hüseyin’in Doğu ve Batı haberlerini özetleyen bahçesi) adı ile ithaf ettiği tarihi, III. Murad , IV. Mehmed devirlerini içine alan 1591—1659 yılları arasındaki olayları anlatır.

Kâtip Çelebi’nin Fezleke‘si, Düsturu’l-amel‘i, Mizanü’l-Hakk‘ı yanında Peçevî tarihi, Abdî Paşa Vakayinamesi, Karaçelebizâde, Vecihî tarihlerinin başlıca kaynaklarını teşkil eder. Eserin dili oldukça sadedir. Naîmâ bir vak’anüvis olmasına rağmen, tarafsız bir tarihçi dürüstlüğüyle gördüğü bozuklukları olduğu gibi kaydetmiştir.