Malcolm X Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Hakkında Bilgi

30

Malcolm X (1925-1965)Amerikalı zenci müslüman lider.

19 Mayıs 1925’te Omaha’da (Nebraska) doğdu. Asıl adı Malcolm Little’dir. Zenci­lerin Amerika Birleşik Devletleri’nde öz­gürlüklerine kavuşamayacaklarına ve do­layısıyla Afrika’ya geri dönmeleri gerekti­ğine inanan Reverend Earl Little adlı bir Baptist rahibinin oğludur. Dört kardeşi beyazlarca öldürülen babası 1931 ‘de faili meçhul bir cinayet sonucu hayatını kay­bedince Malcolm ve bir kısmı üvey olan yedi kardeşi Refah Kurumu tarafından çeşitli ailelerin yanına yerleştirildi, annesi de akıl hastahanesine yatırıldı. On üç ya­şında iken Islahevi Okulu’na gönderilen Malcolm’un “beyaz adam”la ilgili olumsuz düşünceleri burada oluşmaya başladı. Be­yaz insanlarla ilişkileri Refah Kurumu gö­revlileri ve mahalleden tanıdığı birkaç be­yaz çocukla sınırlı olmakla birlikte yaşa­dığı bazı olaylar bu düşüncelerini keskin­leştirdi.

Islahevi Okulu’ndan ayrıldıktan sonra Boston’da yaşayan üvey ablasının yanına giden Malcolm konser salonunda ayakkabı boyacılığı, müşterileri zenci olan bir lokantada garsonluk yaparken gece haya­tıyla tanıştı. On altı yaşında Boston – New York arasında çalışan trenlerde sandviç satmaya başladı; Nevv York’a gidip gel­dikçe zencilerin yaşadığı Harlem’i tanıdı. Harlem’de çalışmaya başladığı barda ken­disini uyuşturucu ve kadın ticaretinden antika eşya hırsızlığına kadar giden kirli bir hayatın içinde buldu. 1946’da hırsız­lıktan hapse mahkûm oldu. Charlestovvn Eyalet Hapishanesi’nde iki yıl yatıp ardın­dan Concord Hapishanesi’ne nakledildi. Bu dönemde zenci milliyetçiliğini savu­nan ve hatta Tann’nın da zenci olduğunu söyleyen Elijah Muhammed’in görüşlerini benimseyerek hepsi onun anlattığı çerçe­vede müslüman olan kardeşlerinden ba­zılarıyla görüşmeye ve mektuplaşmaya başladı. 1948’in sonlarında nakledildiği Norfofk Hapishanesi’nde kardeşleri ara­cılığıyla Elijah Muhammed’le de mektuplaştı. Hıristiyanlık’tan başka din tanı­mayan ve beyaz adamın dini olarak gör­düğü bu dinden nefret eden Malcolm’un beyaz adama duyduğu kin ve düşmanlık onun Elijah’nın görüşlerini benimseme­sini kolaylaştırdı.

Malcolm 19S2’de hapisten çıkınca Eli­jah Muhammed’in kurduğu Nation of İs­lam hareketine katıldı. Enerjisi, teşkilât­çılığı ve harekete bağlılığı ile dikkat çekin­ce Elijah onu teşkilât faaliyetleri için çe­şitli yerlerde, son olarak da Harlem’de gö­revlendirdi. 1952 yılına kadar Little, bu tarihten itibaren davasının isimsiz bir hizmetkârı olduğunu simgeleyen X soya­dını kullanmaya başlayan Malcolm büyük değer verdiği Elijah Muhammed’in konu­şan ağzı haline geldi. Şeytan diye tanımla­nan “beyaz adam”dan kurtulmayı amaç­layan, sözünü sakınmayan, korkusuz, ha­raretli bir hatip olarak zenci yerleşimle­rini faaliyete geçirdi. Zenci ırkçılığına da­yanan hareketin etkin bir savunucusu ol­du. Ocak 1958″de Nation of islam’a bağlı olan Betty iie evlendi. Ondan isimleri Batılılar’a karşı duyduğu kinin izlerini taşı­yan Atilla, Kubilay, İlyas ve Cemile adlı dört çocuğu doğdu.