Kürz bin Alkame Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

47

Kürz b. Alkame b. Hilâl el-Huzâî (ö. 45/665) Sahâbî.

Mekke ve civarında yaşayan Huzâa kabilesinin Kâ’b kolundan olup Kürz b. Hubeyş diye de bilinir. Hem Câhiliye hem İslâm döneminde yaşayan muammerûn dandır. İyi bir iz sürücü (kâif) olarak şöhret yapmış, kendisinden sonra oğul­ları da bu mesleği sürdürmüştür. Hic­ret sırasında Hz. Peygamber ve Ebû Be­kir’in izlerini o sürmüş, müşriklerle bir­likte Sevr mağarasına kadar gitmiş ve izlerin orada bittiğini görünce onları ya yerin yuttuğunu ya da göğe kaldırıl­dıklarını söylemiştir. Kürz, Resûl-i Ek­rem’in ayağını ve ayak izini gördüğün­de bunun Harem-i şerifte bulunan makâm-ı İbrahim’deki ize benzediğini, do­layısıyla onun da peygamber olması ge­rektiğini söyleyerek Resûl-i Ekrem’in pey­gamberliğini bu yolla ispat etmek iste­miştir.

Kürz b. Alkame Mekke’nin fethedildiği gün müslüman oldu ve bir ara Medine’­ye yerleşti. Zaman zaman Askalân (veya Usfân) şehrine gidip orada ikamet ettiği rivayet edilmektedir. Uzun süre yaşamış olması sebebiyle kendisine çeşitli konu­larda danışılan kimse konumundaydı. Muâviye b. Ebû Süfyân devrinde Medine Valisi Mervân b. Hakem, Harem-i şerifin sınırlarını belirleyen bazı nişan ve alâ­metlerin kaybolduğunu bir mektupla bil­dirince Muâviye, Kürz b. Alkame hayatta ise ona danışılmasını ve bütün alâmetle­rin buna göre yenilenmesini emretmiş, Harem’in sınırları en son onun tesbitiyle çizilmiştir. Hayatının sonlarına doğru göz­lerini kaybeden Kürz 45 (665) yılı civarın­da vefat etti. Onun nerede öldüğü bilin­memektedir.

Kürz b. Alkame Hz. Peygamber’den altı hadis rivayet etmiş, Urve b. Zübeyr b. Avvâm ve Süleyman b. Habîb tarafın­dan nakledilen bu rivayetleri Tayâlisî, Humeydî ve Ahmed b. Hanbel tarafından tahrîc edilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi