Hatib bin Amr Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

24

Hâtıb (Ebû Hâtıb) b. Amr b. Abdişems el-Kureşî el-Âmirî (ö. 3/624’ten sonra) Hz. Peygamber’in kâtibi, sahâbî.

Resûl-i Ekrem’in müşriklerin zulmü se­bebiyle Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evine sığınması hadisesinden ve Hz. Ömer’den önce müslüman oldu. Müşriklerin şid­detli baskılarına göğüs gerdi. Şevde bint Zem’a ile evli olan kardeşi Sekrân ve di­ğer kardeşi Selît ile birlikte Habeşistan’a hicret etti. Onun Habeşistan’a ilk hicret eden müslümanlar arasında yer aldığı ve Habeş toprağına ilk ayak basan sahâbî olduğu söylendiği gibi Habeşistan’a yapı­lan her iki hicrette bulunduğu da rivayet edilmektedir. Hâtıb, Medine’ye hicretin başlamasından önce Mekke’ye döndü; oradan da Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber’le birlikte Bedir ve Uhud gazve­lerine katıldı. Belâzürî’nin bildirdiğine gö­re, İslâmiyet’in ilk yıllarında Kureyş’ten yazı yazmayı bilen sayılı kişilerden biri ol­duğu için Resûl-i Ekrem’in vahiy kâtipli­ğini de yaptı. Güzel konuşması sebebiyle “Kureyş’in hatibi” diye anılan. Hudeybiye’de Mekkeliler’i temsil eden ve Mekke’­nin fethi sırasında müslüman olan Sü­heyl b. Amr da onun kardeşidir. Habeşis­tan’da veya Mekke’ye döndükten sonra Medine’ye hicret edemeden orada vefat eden kardeşi Sekrân’dan dul kalan Şev­de bint Zem’a’yı Hz. Hatice’nin vefatın­dan sonra Resûlullah ile onun evlendirdi­ği söylenmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi