Christopher Hill Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

32

HİLL, Christopher (1912 – 23 Şubat 2003)

İngiliz, tarihçi. 1640 İngiliz Devrimi ve 17.yy tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

John Edward Christopher Hill, 6 Şubat 1912’de York’ta doğdu. Yükseköğrenimini Oxford Üniversitesine bağlı Balliol College’da tamamladı. Edebiyat dalında doktora derecesini elde ettikten sonra, 1934-1938 arasında Oxford Üniversitesi’ne bağlı Ali Souls College’da ve Cardiff University College’da öğretim üyeliği yaptı. 1938-1965 arasında Balliol College’da çağdaş tarih, 1959-1965 arasında Oxford Universite-si’nde 16.yy ve 17.yy tarihi dersleri verdi. 1965-1978 arasında Balliol College’ın müdürlüğünü yaptı. Hill, 1966’dan bu yana İngiliz Akademisi’nin, 1973’ten bu yana Amerikan Bilimler Akademisi’nin ve Past and Present adlı tarih dergisinin yaym kurulu üyesidir.

Hill, Ingiliz İç Savaşı’nı ve siyasi iktidar değişikliklerini içeren yaklaşık 1640-1660 dönemi İngiltere-si’ni klasik tarihçilerden farklı olarak Fransız Devri-mi’yle paralellikler kurarak incelemiştir. Siyasi iktidar değişikliklerinin belirleyici öğesi olarak üretim güçleri ve üretim ilişkilerindeki değişimleri ele almıştır. O dönem İngilteresi’nin sınıfsal çözümlemesini yapan Hill’e göre, 16. ve 17.yy’larda gelişen kapitalist üretim ilişkileri feodal üretim ilişkilerinin çözülüşünü hızlandırarak, üretim güçlerinin ve ülke zenginliğinin artmasına yol açmıştır. Üretim güçlerini geliştirdiği için 16. ve 17.yy kapitalizminin “ilerici” niteliğine dikkati çekerken, bunun aynı zamanda adaletsiz bölüşüm ilişkilerine ve kitlelerin mülksüzleşmesine yol açtığını vurgulamıştır.

Klasik tarihçilerin önemli tarihsel olayları başlıca kişilere ve düşüncelerin değişimine bağlamasına karşılık, Hill çalışmalarında düşüncelerin değişmesinin altında yatan nedenleri irdelemiştir. Örneğin 16.yy Ingilteresi’nde monarşinin en büyük destekçisi olan parlamentonun, 17.yy’da iç savaşta monarşiye karşı yer almasının nedenlerinin değişen iktisadi ve toplumsal güçler dengesinde aranması gerektiği görüşündedir. Hill’e göre İngiliz Devrimi, iktisadi olarak zayıflayan ama siyasi iktidarı elinde bulunduran soylu toprak sahibi sınıflara karşı, gelişen kapitalizmle birlikte iktisadi olarak güçlenen burjuvazinin, yoksullaşan halk kesimlerinin de desteğini alarak giriştiği bir siyasi iktidar mücadelesidir. Bu mücadelede burjuvazinin ve kapitalistleşmekte olan toprak sahiplerinin siyasi istemleri, demokratik hakların genişletilmesinde ve monarşi yerine cumhuriyet ya da meşrutiyet yönetim biçiminin savunulmasında odaklaşmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): The English Revolution, 1640, 1940, (1640 İngiiiz Devrimi, 1983); Lenin and the Russian Revolution, 1947, (“Lenin ve Rus Devrimi”); Economic Problems of the Church, 1956, (“Kilisenin İktisadi Sorunları”); Puritanism and Revolution, 1958, (“Püritanizm ve Devrim”); Olıver Cromwell, 1958; The Century of Revolution, 1961, (“Devrim Yüzyılı”); Society and Puritanism in Pre-revolutionary England, 1964, (“Devrim Öncesi îngilteresi’nde Toplum ve Püritanizm”); Intellectual Ori-ginsofthe English Revolution, 1965, (“Ingiliz Devrimi’nm Düşünsel Kökenleri”); Mılton and the English Revolution, 1977, (“Milton ve Ingiliz Devrimi”);SomeIntellectual Comequenc.es of English Revolution, 1980, (“İngiliz Devrimi’nin Bazı Düşünsel Sonuçları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi