Cemaleddin Efendi (şeyhülislam) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

19

CEMALEDDİN EFENDİ (1848-1919)

Osmanlı şeyhülislamı. İttihat ve Terakki’ye karşı çıkmış, İslamcılık düşüncesini savunmuştur.

12 Nisan 1848’de İstanbul’da doğdu, 18 Nisan 1919’da Remle’de öldü. Kazasker Ahmed Halid Efendi’nin oğludur. Baba tarafından ünlü bilgin Gelenbevi İsmail Efendi’nin torunudur.

Öğrenimine mahalle mektebinde başladı. Daha sonra babasından ve özel öğretmenlerden ders aldı. On yaşındayken adı rüus defterine kaydedildi.

1871 Eylülü’nde Meşihat Dairesi Mektubi kalemine girdi, iki ay sonra Mektubi kalemine muavin oldu. 1872’de Anadolu Kazaskerliği mektupçuluğuna getirildi. Aynı yıl içinde Adliye Nezareti İstanbul Birinci Ceza Dairesi yazı işleri muavinliğine atandı. 1875’te yazı işleri müdürü, 1877’de Ceza Dairesi Şube mümeyyizi, 1878’de Meşihat Dairesi mektupçusu oldu.

1879 Mart’ında Bilad-ı Hamse, aynı yılın Ekim’ inde Harameyn-i muhteremeyn, 1883’te İstanbul, 1888’de Anadolu Kazaskerliği, 1891’de Rumeli Kazaskerliği payelerini aldı. 4 Eylül 1891’de Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi’nin yerine Şeyhülislam oldu. Mihalıç ve Tikveş kazaları da kendisine arpalık olarak verildi.