Alfred Adler Üzerine Bir Eleştiri

Avrupa’da psikanaliz alanında 1911-1913 arasında Alfred Adler* ve C.G. Jung gibi “genç bilim”in gelişmesinde önemli rolü olan kişilerin öncülüğünde iki ayrılıkçı hareket ortaya çıktı. Her iki hareket de, başlangıçta psikanalizi tehdit edici bir görünüm kazandı ve hızla geniş bir izleyici kitlesini ardından sürükledi. Ancak, bu akımların gücü içeriklerinden değil, psikanalizin gerçek malzemesini reddetme gereği duyulmaksızm, onun itici olduğu düşünülen...

Bireysel Psikoloji Nedir, Hakkında Bilgi

Bireysel psikoloji, Alfred Adler tarafından geliştirilen, psikanalizden ayrı olarak daha çok toplumsallık ve bütünlüğe önem veren psikolojik kuram. Yaşamın önünde saklı yatıp gelişme, çaba harcama, iş görme eğilimiyle kendini açığa vuran gizemsel yaratıcı gücü kavrama arzusu, ayrıca belli bir alandaki yenilgiyi bir başka alanda sağlayacak başarıyla dengeleme isteğinden doğup çıkmıştır.

His Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Tanımı, Hakkında Bilgi

His, kişinin ruh halinde biyokimyasal (içsel) ve çevresel etkilerle etkileşiminden doğan kompleks psikofizyolojik bir değişimdir. Kişiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel faktördür ve insanın günlük hayatında merkezi bir rol oynar. Bu yüzden pek çok bilim dalı ve sanat biçimi tarafından araştırılmıştır. hislerin sayısı ve sınıflandırılması konusu tartışmalıdır.

Akinezi Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Akinezi, Fransızca akinésie sözcüğünden Türkçe'ye geçen akinezi, insanda otomatik hareket yeteneğinin kaybolmasının bir sonucudur.

Bıkkınlık Nedir, Bıkkınlık Duygusu Ne Demektir, Anlamı

Bıkkınlık, bir durum karşısında bitap düşme, yorgunluk ve isteksizlik duygusudur. Belli bir olgu, bir insanın beynini gereğinden fazla meşgul ettiği zaman, bıkkınlık belirtileri görülebilmektedir. Bıkkınlık, her insana göre değişebildiği gibi, -eğer yapılan iş ilgi alanları arasında yer almıyorsa- aynı olay karşısında daha geç bıkkınlık hissi yaşayan insanlar sabırlı olarak nitelendirilmektedir. Bıkmak çoğu zaman Usanmak ile...

Psikoloji’de Günah, Günah Psikolojisi Nedir, Hakkında Bilgi

Günah bazılarına gö­re sadece sekûler ahlâkla sınırlı iken ço­ğunluk için dinî bir mahiyet arzeder ve mistik anlamıyla ruhun mükemmele doğ­ru gelişimini engelleyen veya geciktiren davranış ve alışkanlıklardan ibarettir. Günahkârlık da böy­le bir davranışta bulunduktan sonra his­sedilen suçluluk duygusudur. Tövbe ise bu duyguyu hafifletme veya ondan sıy­rılma mekanizmasıdır. Günah yalnızca teolojik değil aynı zamanda psikolojik bir kavramdır. İnsanın gerek günah...

Sezgi Nedir, Sezgi Felsefede Ne Demektir, Anlamı

1. Sezme kabiliyeti, seziş, 2. Deneme ve akıl yürütme sonucu olmayıp doğrudan bilme, anlama kavrama, tahaddüs, sezgi

Üstünlük Kompleksi Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

Üstünlük kompleksi, Alfred Adler tarafından ortaya atılan Bireysel Psikolojinin temel ilkelerinden biridir. Kişinin doğuştan var olan aşağılık kompleksine dayanarak kendini diğer insanlardan daha üstün görme, yüceltme karmaşasıdır.

Demans Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

Demans Latince'den de- "uzak" + mens (masdar mentis) "mantık" demek olup düşünce bozukluğuna verilen addır.

Psikolojik Eşik Nedir, Hakkında Kısa Bilgi

Psikolojik eşik, psikolojik aşama, psikolojik sınır veya psikolojik bariyer, bir konuda psikolojik nedenlerle aşılması güç olan nokta. Aslında o noktanın aşılması veya aşılmaması için herhangi bir maddi neden yoktur. Ancak insan veya insanlar o noktayı zihinlerinde büyütmektedirler. Borsada tam rakamlar (40.000, 45.000 vb.) psikolojik sınır olarak görülür. Psikolojik bariyer veya sınır aşıldığında yeni psikolojik sınırlar...

Ensest Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Ensest (yasaksevi), yakın akrabalar arasında gönüllü ya da gönülsüz cinsel ilişkidir. Çoğu kültürde ensest bir tabudur.

Otizm Nedir, Ne Demektir, Belirtileri,

Kişinin; düşüncelerinin, duygularının ve arzularının, dünyayı kendi algılayış biçimine göre belirlenmesidir. Bireyin iç gerçekliği, dış gerçeklikle bağdaşmaz. Birey olay, nesne ve olguları norm içinde bulunan kişilerin paylaştığı gerçeklik temelinde değil kendi duygu ve düşüncelerinin ışığı altında değerlendirir. Bu tanımıyla patolojik bir anlam taşır. Karşılık, red, sosyal etkileşimde,...