Nedir ?

Büzürk Makamı Nedir, Özellikleri, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Büzürg, Türk mûsikîsinde bir birleşik makam.

Türk mûsikisinde en az sekiz asırdır kullanıldığı bilinen en eski makamlar­dandır. “Büzürk” olarak da söylenir. Ba­zı nazariyat kitaplarında “büzrük” şekli­ne de rastlanmaktadır. Farsça bir keli­me olan büzürg “büyük, ulu” mânasına gelmektedir. Dizisi, hüseynî perdesine göçürülmüş bir hüseynî beşlisine, yerin­de bir buselik beşlisi ile rast perdesine göçürülmüş bir çargâh beşlisinin ilâve­sinden meydana gelmiştir. Donanımına herhangi bir arıza işareti yazılmaz. Ma­kamın güçlüleri birinci derecede hüsey­nî, ikinci derecede neva, üçüncü derece­de dügâh perdesi, durağı ise rast perdesidir. Bmakatün birleşik makamlar gibi inici seyreder.

Türk mûsiki repertuvarında tesbit edi­lebilen büzürg makamındaki eser sayısı yirmi beş civarındadır. Bu makama ör­nek olarak III. Selim’in çember, Kantemiroğlu’nun darbeyn usulündeki peşrev­leri, Sâdık Ağa’nın, “Hûban seninle leyi ü nehâr istînâs eder” mısraı ile başlayan berefşan usulündeki
1. bestesi verilebilir.

DİA

İlgili Makaleler