Tarihi Eserler

Arslan Bey Camii Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Arslan Bey Camii, Kütahya’da XV. yüzyıla ait bir cami.

Meydan mahallesinde, üzeri kapatılmış olan Kapan deresi kenarındadır. Kay­naklarda Arslanzâde Mescidi olarak ge­çen yapı, 1967’de doğu yanına bir bölüm eklenerek Meydan Camii adıyla anılmaya başlamıştır. Kitabesi bulunmayan yapının XV. yüzyılın ortalarına doğ­ru, Kütahya’nın Osmanlı hâkimiyetine girdiği dönemde, Bicar Bey oğlu Arslan Bey tarafından yaptırıldığı kabul edil­mektedir. Arslan Bey’in sülâlesinin ta­nınmış Selçuklu ailelerinden olduğu ve özellikle Çelebi Mehmed ve II. Murad de­virlerinde önemli devlet adamları yetiş­tirdiği bilinmektedir.

Kesme taştan örülmüş kalın duvarlı yapı, prizmatik Türk üçgenleriyle geçişi sağlanmış tek kubbeli bir ana mekâna sahiptir. Üç kubbe ile örtülü son cema­at yerinin revaklarında iki sütun yer alır. Cümle kapısının batısında duvar içinden geçilen, taşları arasında üç sıra tuğla hatılı bulunan güdük bir minaresi vardır. Son onarımlar öncesine kadar kubbenin içinde ve eteğinde eski kalem işi süslemeler mevcut iken kubbe şimdi düz badanalıdır. Mihrap nişi zar başlık­lara oturtulmuş kaş kemerlidir. Yapının zemini yükseltilmiş, buna karşılık avlu­su bütünüyle çevrenin dolması sonucu alçakta kalmıştır. Avluda, tarihi tesbit edilebilenlerin en eskisi XVI. yüzyılın baştanna ait olan ilgi çekici mezar taş­ları bulunmaktadır. Cami dere kenarın­da bulunması sebebiyle birçok defa ona­rım geçirmiştir.

DİA

İlgili Makaleler