Amir bin Sinan Kimdir, Hayatı, Şair Sahabi

21

Amir b. Sinan b. Abdillâh el-Eslemî (ö. 7-628) Sahâbî.

İbnü’l-Ekva’ diye de tanınır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Hz. Peygam­ber ile birlikte Hayber Savaşı’na katıl­mış, okuduğu şiirlerle develeri hızlandır­mış, mücahidleri coşturmuştur. Hatta onun şiir okumasını bizzat Peygamber’in istediği de rivayet edilmektedir. Buhari ve Müslim’de yer alan bu şiirin Türk­çe’si şöyledir:

“Allahım! Sen bize doğru yolu göstermeseydin biz hidayete ere­mezdik.
Ne zekât verir ne namaz kılar­dık.
Hayatımız senin rızan için feda ol­sun!
Bizi geçmiş günahlarımızdan arın­dır, gönüllerimize huzur doldur!
Düş­manla karşılaştığımızda bize sebat ver! Hakka ve savaşa çağrıldığımızda hemen geldik.”

Resûl-i Ekrem Âmir’in okuduğu bu şiiri pek beğenmiş ve “Allah rahmet et­sin” diyerek kendisine dua etmiştir. An­cak Peygamber’in bu şekildeki duası ölü­me işaret sayıldığından Hz. Ömer, “Yâ Resûlallah, keşke bu duayı geciktirseydin de kendisinden daha çok faydalan­mamıza imkân sağlasaydın!” demiştir. Gerçekten Âmir, Hayber’in meşhur sa­vaşçısı Merhab ile çarpışırken kendi kı­lıcıyla yaralanmış ve şehid olmuştur. Ba­zı sahâbîler, özellikle Üseyd b. Hudayr onun kendi silahıyla yaralanması sonu­cu ölmesini intihar olarak yorumlamış ve amellerinin boşa gittiğini söyleyerek cenaze namazını kılmak istememiştir. Ancak durum Hz. Peygambere anlatılınca o şöyle buyurmuştur: “Böyle söy­leyenler hata etmiştir. Âmir, biri Allah yolunda savaştığı, diğeri de savaşta bü­yük gayret gösterdiği için iki kat sevap kazanmıştır. Yeryüzünde onun gibisi az bulunur”. Âmir cenaze namazı kılındık­tan sonra Reci’dekİ bir mağaraya Mahmüd b. Mesleme ile birlikte defnedilmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi