Ali Rıza Hakses Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ali Rıza Hakses (1892-1983) Türkiye Cumhuriyeti’nin dokuzuncu Diyanet İşleri başkanı.

Saracıklı Osman Efendi’nin oğlu olup nüfus kaydına göre Samsun’da, kaynak­ların verdiği bilgilere göre ise Kayseri Sa-racıkta doğdu. İlk tahsilini ve hafızlığını küçük yaşta gittiği İstanbul Üsküdar’da yaptı. Kırâat-i aşere ve takrîb dersleri al­dı. Ardından Vanlı Hafız Zekeriyyâ Efen­di’nin ders halkasına katıldı. Daha son­ra Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye medresesinin âlî kısmını bitirdi. Ruûs imtihanını kazana­rak girdiği Medresetü’l-mütehassısîn’in fıkıh ve usûl-i fıkıh şubesinden 1921 yı­lında mezun oldu; aynı zamanda dersiâmlığa da hak kazandı.

Ali Rıza Efendi, memuriyet hayatına Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’n-de hâfız-ı kütüb olarak başladı ve burada uzun süre çalıştı (1908-1936). Bu sırada dersiâmhk da yapan Hakses (1926-1936) ardından sırasıyla Kadıköy (1936-1938) ve Muğla (1938-1948) müftülüğü. Ege bölgesi gezici vaizliği (1948-1951) ve Fa­tih müftülüğü (1951-1954) görevlerinde bulundu.

Son görevinden emekliye ayrılan Hak­ses uzun bir aradan sonra Din İşleri Yük­sek Kurulu üyeliğine ve kurul başkanlı­ğına (1966), İbrahim Bedrettin Elmalı’­dan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı’-na (25 Ekim 1966) tayin edildi. Bu göre­vinden de yaş haddi sebebiyle emekli­ye ayrıldıktan sonra (15 Ocak 1968) öm­rünün sonuna kadar vaaz ve irşada de­vam etti. S Kasım 1983’te İstanbul’da ve­fat etti ve Karacaahmet Mezarlığı’na def­nedildi.

TDV İslâm Ansiklopedisi