Ahi Baba Nedir, Kimdir, Ne Demektir, Görevi,

0
47

Ahi Baba. Ahilik teşkilâtının bir şehirdeki en büyük reisi.

Bir şehirde ne kadar esnaf teşekkülü varsa her birinin ayrı reisleri olup en büyüğüne ahî baba denirdi. Ahî babala­rın tayini belli usuller çerçevesinde yapılırdı. Ahî baba ölünce yerine bu hiz­meti yürütebilecek bir oğlu varsa o ge­tirilir, yoksa esnafın oy birliğiyle kendi aralarından dindar, dürüst, tecrübeli, işinin erbabı bir kimse seçilir ve esnaf tarafından gösterilen bu aday, kadının arzı üzerine padişahın beratıyla tasdik edilirdi. Ahî baba son dönemlere ka­dar, Kırşehir’deki Ahî Evran Tekkesi’nde postnişin bulunanlara bağlı idi. Ni­tekim 1279 (1862) tarihli bir ferman­da ahî babaların icazet ve inâbelerinin Kırşehir’deki Ahî Evran Tekkesi şeyhlerince verildiği belirtilmektedir.

Ahî babalar, reisleri bulundukları bü­tün esnaf teşekküllerinin sistemli şekil­de çalışmasını temin etmek, şikâyetleri devlete iletmek ve mesleğe yeni giren­lere “Şed bağlatmak” gibi yetkilere sa­hipti. Osmanlı ülkesindeki bütün müslüman sanatkârlar, ahî babalardan ve onların yetki verdiği kişilerden aldıkları izin belgesiyle iş görür, sanat icra eder ve satış yapabilirlerdi. Ayrıca ahî baba­lar, emirlerindeki idareciler vasıtasıyla esnaflığa aykırı hareketlerde bulunan­ları kontrol eder ve cezalandırırlardı.