Aheni Mehmed Çelebi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ÂHENİ MEHMED ÇELEBİ (ö. 1112/1700) Türk mûsikisi bestekârı ve hattat. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte ömrünün büyük kısmını İstanbul’da geçirdiği an­laşılmaktadır. Mûsiki bilgisini nereden aldığına dair herhangi bir malumat yok­tur. Nefeszâde İsmail Efendi’den sülüs ve nesih hatlarını öğrenerek bu sahada kendini yetiştirdi. Bir müddet Kefe Valisi Ahmed Paşa’nın divan kâtipliği vazifesin­de bulundu. Bestekâr ve hattat olarak Sultan IV. Mehmed zamanının (1648-1687) tanınmış sanatkârları arasında yer aldı.

Esad Efendi Atrabü’l-âsar’ında onun otuzdan fazla beste yaptığını kaydet­mektedir. Çeşitli el yazması güfte mecmualarında dinî ve din dışı eserlerine rastlanan Âheni’nin zamanımıza sadece bir nühüft beste ve nakış yürük se­maisi ulaşabilmiştir.

Bibliyografya

1- Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, Millet Ktp., Ali Emîrî, T, nr. 706.
2- Müstakimzâde. Tuhfe-i Hattatın (nşr. İbnülemin Mahmud Ke­mâl), İstanbul 1928.
3- S. Ezgi, Türk Musi­kisi, II, 99, 102; III, 191-192.
4- S. Nüzhet Ergun, Antoloji, İstanbul 1942.
5- T. Kip. TSM Söz­lü Eserler Repertuvarı.

 TDV İslam Ansiklopedisi