Abdurrahman bin Zeyd Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

19

ABDURRAHMAN b. ZEYD
 
Abdurrahmân b. Zeyd b. el-Hattâb el-Kureşî (ö. 71/690) Emevîler devrinde Mekke valiliği yapan sahâbî.

Hz. Ömer’in kardeşi Zeyd’in oğludur. 5 (626) yılında Medine’de doğdu. Anne tarafından dedesi Ebû Lübâbe, onu hurma liflerine sararak Hz. Peygam-ber’in huzuruna götürmüş, o da yediği hurmadan Abdurrahman’a tattırmış ve başını okşayarak dua etmiştir. Uzun boylu ve yakışıklı bir genç olan Abdurrahman’ı Hz. Ömer. kardeşi Zeyd’e çok benzediği için pek severdi. Bu sebeple onu kızı Fâtıma ile evlendirmiştir. Ab­durrahman, Yezîd b. Muâviye tarafın­dan Mekke valiliğine tayin edildi ve uzun süre bu görevde kaldı; ancak Ab­dullah b. Zübeyr taraftarı olduğu anla­şılınca valilikten azledildi.

Hz. Peygamber’in vefatı sırasında he­nüz altı yaşında olan Abdurrahman’ın doğrudan hadis rivayeti yoktur. Rivayet ettiği hadisleri daha çok babasından, amcası Ömer’den, İbn Mes’ûd ve diğer sahâbîlerden nakletmiştir. Kendisinden de oğlu Abdülhamîd. ayrıca Hüseyin b. Haris el-Cedelîve Salim b. Abdullah gibi kişiler rivayette bulunmuşlardır. Abdul­lah b. Zübeyr zamanında Mekke’de ve­fat etti.

Bibliyografya

1- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
2- Nesâî, “Şıyâm” 8;
3- ibn Abrjülber. et-İstî’âb (el-Işâbe içinde), Kahire 1328.
4- İbnü’1-Esîr. Üs­dü’l-ğâbe, Kahire 1285-87.
5- İbn Hacer, et-İsâbe, Kahire 1328.
6- İbn Hacer, Tehzîbut-Tehzîb,y, 179-180.

TDV İslam Ansiklopedisi