Abdur­rahman Efendi Hüsamzade Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0
65

Abdur­rahman Efendi Hüsamzade (ö. 1081/1670) Osmanlı şeyhülislâmı. İpşir Mustafa Paşa’nın âsilerin iste­ğiyle öldürülmesi sırasında, paşa tarafını tutan Şeyhülislâm Ebû Saîd Mehmed Efendi’nin azledilmesi üzerine, Abdur­rahman Efendi 11 Mayıs 1655 tarihin­de şeyhülislâm oldu. On aya yakın bir süre bu makamda kaldıktan sonra züyûf akçe ve ulufe meselelerinden dolayı patlak veren ve Osmanlı tarihinde Çınar Vak’ası veya Vak’ayı Vakvakıyye adıyla bilinen olaylarda görevden alınmasını istedi. [5 Mart 1656] Olaylar sırasında âsiler padişahtan ayak divanı talep ettiler, Abdurrahman Efendi’nin saray ağalan tarafını tutması ve padişahı ayak divanına gitmekten alıkoymak isteme­si üzerine azledildi; yerine Memikzâde şeyhülislâmlığa getirildi. Azlinden son­ra, isteği üzerine kendisine Kudüs kadı­lığı verildi: bir süre Şam’da kaldı. Er­tesi yıl Ayıntab, daha sonra da Mısır’da Cize kadılığı arpalık olarak verildi. Eylül 1670te Mısır’da vefat etti.

Abdurrahman Efendi’nin hat sanatın­da, özellikle ta’likte üstat ve ayrıca mü­kemmel bir kemankeş olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi