Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Abdullah bin Savfan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Abdullah bin Savfan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0

ABDULLAH b. SAFVAN
 
Ebû Safvân Abdullah b. Savfân b. Ümeyye b. Halef el-Cümahî el-Kureşî (ö. 73/692) Abdullah b. Zübeyr’i desteklediği için onunla birlikte şehid edilen tabii.

Hz. Peygamber hayatta iken doğdu­ğu halde yaşı küçük olduğu için sahâbîlik mertebesine ulaşamadı; fakat Mekkeli tabiîlerin birinci tabakasında yer aldı. Babası ve dedesi gibi kendisi de Kureyş’in eşrafından olup Mekke’nin varlıklı ve nüfuzlu bir ailesine mensup­tu. Cömertliği ve üstün zekâsıyla tanı­nan Abdullah, hilâfet davasında Abdul­lah b. Zübeyr’in sadık bir taraftan idi. İbnü’z-Zübeyr ve yanındakiler Kabe’de muhasara edilince, Haccâc tarafından kendisine verilen emânı kabul etmedi. Sonunda. İbnü’z-Zübeyr ve birçok taraf­tan ile birlikte onun da başı kesildi ve kesik başları önce Medine’ye, oradan da Şam’a Abdülmelik b. Mervân’a gön­derildi.

Babası Safvân b. Ümeyye’den, Hz. Ömer. Hafsa, Ümmü Seleme ve Abdul­lah b. Amr gibi sahâbîlerden hadis riva­yet eden Abdullah b. Safvân’ın hadis kitaplarında, daha çok, “Kabe’ye karşı harp ilân eden bir ordunun çölde helak olacağı’na dair rivayet ettiği bir tek metne rastlanmaktadır”