Abdül Frasheri/Fraşeri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

33

Abdül Frasheri (1839-1892) Arnavut milliyetçisi ve siyaset adamı.

29 Ağustos 1839’da Yanya (Janine) vi­lâyetinin Ergiri (Gjirokastra) sancağına bağlı Pırmeti (Permeti) kazasının Fraşiri (Frasheri) köyünde doğdu. Halk arasında daha çok Abdül Fraşiri, Abdül Beg Tos-ka veya Abdül Bey olarak tanınmıştır. Şemseddin Sami ve Naîm Fraşiri’nin ağa­beyidir. Osmanlı resmî kayıtlarında adı Abdullah Hüsnü olarak geçer. Babası, Berattan Fraşiri’ye gelip yerleşmiş bir akıncı ailesinden olan Hâlid Bey, annesi Emine Hanım’dır.

Abdül Bey ilk öğrenimini Fraşiri’de yaptı. Ayrıca köyünde faaliyet gösteren Bektaşî Tekkesi’nde Farsça öğrendi. On dört yaşında iken babası ile beraber Te-salya bölgesinde Osmanlı ordusunun yardımcı asker bölüklerine katıldı, bir taraftan da tahsilini sürdürdü. Babası­nın ölümü (1859) üzerine ailesinin ge­çimini sağlamak için çeşitli memuriyet­lerde çalıştı. Bir süre sonra Yanya’ya gidip ticaretle meşgul oldu. Ardından tekrar memuriyete girdi ve Yanya vilâ­yeti maliye müdürlüğüne tayin edildi. 1865’te ailesini de Yanya’ya getirdi. Zo-simea Rum Lisesi’nde okuyan kardeşle­riyle beraber Fransızca ve Yunanca öğ­rendi.

1877’de açılan ilk Osmanlı Meclis-i Meb’ûsanı’na Yanya vilâyeti mebusu ola­rak girdi. Bu arada Basiret, Tercümân-i Şark ve Yunanca Neologos gazetelerin­de yazılar yazarak Arnavutluk’un son durumu hakkında bilgiler verdi. Mayıs 1877’de Yanya Arnavut komitesine baş­kan olarak seçilen Abdül Bey bu vesile ile çeşitli ülkelere seyahatler yaptı.

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonun­da Rumeli’nin Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ arasında paylaşılmak istenme­si ve büyük devletlerin baskısı yüzün­den Osmanlı Devleti’nin çok defa çare­siz kalması Arnavut aydınlarını kaygılan­dırmıştı. Abdül Bey, Aralık 1877’de İs­tanbul’da önde gelen Arnavut liderleri tarafından Arnavut Halkının Hukukunu Koruma Derneği veya İstanbul Komitesi adıyla tanınan derneğin başkanlığına se­çildi[379]. Bu derneğin ardın­dan 12 Ekim 1879’da Cem’iyyet-i İlmiy-ye-i Arnavudiyye adlı bir dernek daha ku­ruldu. Arnavutlar’ın kültür bakımından kalkınmasını sağlamak amacıyla faali­yet gösteren, başkanlığını Şemseddin Sa­mi’nin yaptığı bu dernekte Abdül Bey yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

Berlin Kongresi ve Ayastefanos Ant­laşması sırasında Arnavut halkının yaşa­dığı yerlerin Önemli bir kısmının bölge ülkeleri topraklarına ilhak edilmesi ka­rarı Abdül Bey’i daha aktif olarak siya­setin içine soktu. Kuzey Arnavutluk’taki İşkodra gölünün kuzeyi tamamen Kara­dağ Devleti’ne terkedilmiş. Güney Sırbis­tan ve Kosova’daki Arnavutlar’ın çoğun­lukta olduğu bölgeler Sırbistan’a veril­mişti. Yanya ve Preveze vilâyetlerinin Yu­nanistan’a ilhakı ve diğer bölgelerin Ba­tılı devletler tarafından parçalanması tehlikesi karşısında Abdül Bey bazı Yan-yalı arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’dan izinli olarak bölgeye gitti.

Berlin Kongresi’nin ardından büyük devletlerin aracılığıyla yapılan anlaşma­da Tesalya ve Epir’İn Narda bölgesi Yu­nanistan’a verilmişti. Ancak Yunanlılar bununla yetinmeyerek Yanya ile birlikte Epir’İn tamamına sahip olmak isteyince Abdül Bey ve arkadaşları çeteler kura­rak Yunanlılar’la çarpışmaya başladılar. Çeşitli mücadeleler sonunda bu vilâyet­lerin Osmanlı Devleti sınırları içinde kal­ması sağlandı. Karadağ’a verilen yerle­ri kurtarmak üzere 10 Haziran 1878de Prizren’de toplanan Arnavut Cemiyeti’-nin kurucularından olan Abdül Bey ce­miyetin Dışişleri komisyonu başkanı se­çildi. Kasım 1878’de, Debreli İlyas Paşa başkanlığındaki Birinci Debre Meclisi’ne Toskalar’ın (Toskeri) yaşadığı bölgenin temsilcisi sıfatıyla katıldı. Ocak 1879′-da toplanan Preveze Meclisi’nin kurucula­rından biri olarak faaliyet gösterdi. 1879 yılı ilkbaharında Vriyonlu Mehmecf Ali Paşa ile birlikte İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya-Macaristan gibi devletlerin başşehirlerini ziyaret edip buralardaki diplomatların Arnavutluk’un bütünlüğü ve bağımsızlığı hakkındaki gö­rüşlerini değiştirmek üzere onlara bir memorandum sundu.

Abdül Bey ve arkadaşlarının sürdür­düğü faaliyetler neticesinde Çamıriya bölgesinin Yunanistan’a ilhakı gerçek­leşmedi. Osmanlı hâkimiyetini tanıyan Arnavut bölgeleri için bağımsızlık tale­binde bulunan Ergiri Millî Meclisi’nin de başkanlık görevini üstlenen Abdül Bey, 20 Ekim 1880de toplanan İkinci Debre Meclisi’nde Ergiri kararlarını savunduy­sa da Debre Meclisi’nden gereken des­teği alamadı. Bunun üzerine Prizren’e dönerek Prizren Arnavut Cemiyeti’ni fa­aliyete geçirdi ve Ömer Prizreni baş­kanlığında kurulan geçici Arnavut hükü­metinin(Ocak 1881) Dışişleri sorumlulu­ğunu üstlendi. Böylece Osmanlı tarihin­de “Arnavutluk isyanı” olarak anılan ha­dise başlamış oldu. Bu dönemde Üsküp dahil Kosova’nın birçok vilâyeti geçici Ar­navut hükümetinin idaresine geçti. Deb­re mutasarrıfı, Prizren Arnavut Cemiyeti’nin geçici hükümeti tarafından görev­den alınınca durum yeni bir boyut ka­zandı. Nisan 1881’de Derviş Paşa ku­mandasındaki Osmanlı kuvvetleri Koso-va’da Arnavut bağımsızlık yanlılarının eline geçen bölgeleri geri aldı. 3000 Ar­navut Anadolu’ya sürgüne gönderildi. Prizren Arnavut Cemiyeti dağıtılarak üyeleri çeşitli mahkemelere sevkedildi. Abdül Bey, Güney Arnavutluk’ta Elba-san yakınlarında tutuklanarak özel bir mahkemede önce ölüme, sonra da mü­ebbet kalebendlik cezasına çarptırıldı. Üç yıl kadar Prizren Kalesi’nde tutuklu kaldı, ardından yirmi ay Balıkesir ve Ban dırma’da mecburi ikamete tâbi tutuldu. Bazı dostlarının ve özellikle Gazi Osman Paşa’nın aracılığıyla siyasetle uğraşma­mak şartıyla serbest bırakıldı. Daha son­ra yine bazı dostlarının yardımıyla İstan­bul Şehremaneti Meclisi üyeliğine geti­rildi. İki yıl kadar (1886-1888) bu görev­de kaldı ve 11 Ekim 1892de İstanbul’­da öldü; Merdivenköy Şahkulu Bekta­şî Dergâhı’nın kabristanına defnedildi. 1978’de Arnavutluk Sosyalist Halk Cum­huriyeti Devleti tarafından Prizren Ar­navut Cemiyeti’nin kuruluşunun 100. kutlamaları münasebetiyle halk kahra­manı ilân edildi ve naaşı Tiran’a nakle­dilerek Fraşiri Kardeşler Anıtparkı’nda defnedildi.

Abdül Bey Bulgar, Yunan, Sırp ve Ka­radağlılar gibi hıristiyan toplulukların Batılı devletlere güvenerek Rumeli top­raklarının paylaşılması yolunda ilk adım­lan atıp Amavutluk’u parçalamaya yö­neldiklerinde, Osmanlı Devleti’nin bütün­lüğünü savunarak bu toprakların elden çıkmaması için bütün gücüyle çalıştı. Kur­duğu çetelerle Yunanlılar’a ve Karadağ-lılar’a karşı savaşarak bazı bölgelerin Os­manlı Devleti sınırlan içinde kalmasını sağladı. Arnavutların Gega ve Toska kol­larındaki Katolik ve Ortodoks unsurla­rın İslâm ve Osmanlı aleyhindeki faaliyetlerine karşı da mücadele veren Ab­dül Bey. başlangıçta yeni kurulan Bal­kan devletlerinin zulmüne uğrayan Ar­navut halkına sahip çıkarken daha son­raki yıllarda bağımsız Arnavutluk dava­sına kalkıştı.

Siyasî çalışmalarına bakıldığında Ab­dül Bey’in, içinde yaşadığı topluma millî değerlerini tanıtma ve Arnavut halkını bir millî istikamette yönlendirme ama­cını taşıdığı görülür. Hakkında destan­lar yazılıp türküler söylenen ve “milletin ruhu” unvanı ile anılan Abdül Bey’in Messager de Vİenne (Vi­yana), Basiret ve Tercümân-ı Şark (İs­tanbul), Kleio (Trieste). Moniteur üni­versel (Paris) gibi dergi ve gazetelerde muhtelif makaleleri yayımlanmıştır. Ay­rıca çeşitli diplomatik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan memorandumlar da onun tarafından kaleme alınmış olup bunların bir kısmı yayımlanmış, bir kısmı da yaz­ma halinde korunmaktadır.

Abdül Bey’in yazdığı müsvedde halin­deki dört eser, Arnavutluk’un bağımsız­lığını kazanmasından sonra diğer yazı­larıyla birlikte İstanbul’dan Arnavutluk’a götürülerek kızı Emine Hanım’a teslim edilmiş, ancak bu eserler I. Dünya Sava­şı sırasında kaybolmuştur, Abdü! Bey, Prizren Hatıratı yahut Zindan Yadigârı adlı eserde, özellikle Prizren Arnavut Cemiyeti’nin tarihi ve kendisinin siyasî faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, kaynaklarda adı zikredilme­yen Yunanca eserde 1877-1881 yılları arasında Arnavutluk-Yunanistan siyasî ilişkileri üzerindeki görüşlerini anlatmış­tır. Adı bilinmeyen üçüncü eseri Fraşiri köyünün tarihi hakkındadır. Dördüncü eseri ise ailesine dair bilgiler verdiği otuz sayfalık Arnavutça bir risaledir.

TDV İslâm Ansiklopedisi