33Sosyoloji Sözlüğü

SOY

 

SOY

 

Kan bağı ile birbirine
bağlı olanlar, aynı atadan gelenler topluluğu. Bugünkü konuş­ma dilimizde soy
deyimi yerine “ırk” keli­mesi de kullanılmakta ise de, ırk kavramı

daha kapsamlıdır ve
soyu da içerisine alır. Aynı soydan gelen kişilerde bilhassa fi­ziki Özellikler
açısından ve bazı ruhi özel­likler yönünden benzerlikler görülür.

Soy bağı anaya veya
babaya göre, yahut da hem anaya hem de babaya göre olabilir. Anaya göre ise,
çocuk kadının ailesine aittir ve erkek bağımlı durumdadır, babaya göre ise,
çocuk erkeğin ailesine aittir ve kadın bağımlı durumdadır.

Soy bağını anneye göre
belirleyen top­lumlar tarih boyunca oldukça az görülmüş­tür. Soy bağının babaya
göre belirlenme du­rumu çok daha yaygındır. Günümüzde de modern toplumlarda soy
bağı babaya göre oluşmakla ve çocuklar babanın soyadını ta­şımaktadırlar.

Hüseyin PEKER

Bk. Anaerkil düzen,
Asabiyet, Ataerkil Dü­zen.