Tarih

Sömürgecilik-4 İngiltere’nin Afrika’da Sömürge Faaliyetleri:

Sömürgecilik-4 tarih/somurgecilik-ingiltere” 199″ 248″

İngiltere’nin Sömürge Faaliyetleri:

Afrika’nın sömürgeleştirilmesinde en büyük paya sahip olan İngiltere, XIX. yüzyılın başlarında Hollanda’nın elindeki Cape Colony’yi alıp (1815) buradan kuzeye doğ­ru ilerlemeye başladı. Daha sonra da Sü­veyş Kanalı’nın açılması ile stratejik ve ekonomik Önemi iyice artan Mısır’ı işgal ederek, Fransa’nın buradaki nüfuzuna son verdi (1882). Böylece Afrika’nın güney ve kuzey noktalarını ele geçirip buralardan iç bölgelere doğru ilerleme imkânını elde etti. Nil nehrinden güneye inmeğe devam ede­rek Sudanlılar’ın şiddetli savunması karşısında iki kere başarısızlığa uğradıktan son­ra, Sudan’ı da işgale muvaffak oldu ve burası Mısır-İngiliz ortak yönetimi altına girdi (1896). Afrika’da güney-kuzey doğrultu­sunda genişlemeye çalışan İngiltere Cape Colony’ye yerleştikten sonra, burada bulu­nan Hollandalı çiftçilerin kuzeye doğru çe­kilerek kurdukları Oranj ve Transvaal dev­letlerini sömürgeye kattı (1877). Sömürge­lerini genişletmeye çalışan İngilizler Bechuanaland (bugünkü Zimbabve) (1885) ve Nyasaland’ı (bugünkü Malawi) (1889) ele geçirdikten sonra Güney Afrika Federasyonu’nu kurmak istediler ve 1881’de dış politi­kada İngiltere’ye bağımlı olmak şartıyla ba­ğımsızlık verdikleri Boerler’in Transvaal ve Oranj cumhuriyetlerini, birkaç yıl devam eden savaş sonunda sömürge haline getirdi­ler (1902). Doğu Afrika’da bulunan Uganda 1892’de İngiliz yönetimine girerken, Kenya da 1895’te İngiliz himayesini kabul etti. Da­ha sonra burası krallığa bağlı bir sömürge haline geldi (1920). I. Dünya Savaşı sonunda Almanlardan da Tanganika’yı almak suretiyle Doğu Afrika’ya tamamen sahip olan İngiltere, Batı Afrika’da da Gambia, Sierra Leone, Alün Kıyısı ve Nijerya’yı sömürgelerine kattı. XX. yüzyılın başlarında dünya­nın en büyük sömürge imparatorluğunu ku­ran İngiltere, Fransa’nın aksine sömürgele­rinin yönetiminde dolaylı yönetim prensi­bine göre hareket ederek, kabile şeflerine ve yerli aydınlara söz hakkı tanıyıp yerliler­den oluşan bir idare kadrosunun ortaya çık­masını teşvik etti. Bu durum ve aynca yerli kültürlerin ortadan kalkması için özel bir gayret göstermemesi, İngiliz sömürgeleri­nin bağımsızlığa geçişini daha kolay hale getirmişti

Sömürgecilik-1   Nedir? Tanımı, Tarihi, Sebepleri
Sömürgecilik-2   Afrika’da Sömürgecilik
Sömürgecilik-3   Fransa’nın Afrika’da Sömürgecilik Faaliyetleri
Sömürgecilik-4   İngiltere’nin Afrika’da Sömürge Faaliyetleri
Sömürgecilik-5   Almanya’nın Afrika’da Sömürge Faaliyetleri
Sömürgecilik-6   Afrika’da Diğer Avrupa Ülkelerinin Sömürge Faaliyetleri
Sömürgecilik-7   Afrika’da Sömürge Yönetimleri
Sömürgecilik-8   Afrika Ülkeleri Bağımsızlıkları
Sömürgecilik-9   Asya’da Sömürgecilik Faaliyetleri
Sömürgecilik-10 Asya Ülkeleri Bağımsızlıklıkları
Sömürgecilik-11 Amerika Kıtasında Sömürgecilik


Davut Dursun – SBA

İlgili Makaleler