Şeyh Ahmed Kudsi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Topbaşzâde Şeyh Ahmed Kudsi (ö. 1889) Son devir âlim ve mutasavvıfı.

Babasının adı Mustafa’dır. Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra Mekke’ye gitti. Mekke müftüsü Seyyid Muhammed b. Hüseyin el-Kutb’den fı­kıh, hadis ve tefsir, Seyyid Muhammed b. Ali es-Senûsfden de hadis ve tasav­vuf dersleri aldı. Daha sonra memleke­tine dönerek Konya’ya yerleşti. Tedris ve irşadla meşgul oldu. Yetmiş yaşla­rında iken Konya’da vefat etti ve Mevlânâ Türbesi naziresine defnedildi.

Ahmed Kudsi Efendi. Hâlidiyye tari­katı şeyhlerinden Bozkırlı Memiş Efendi’nin halifesidir. Hidâyetü’l-mürtâb ü tezâ’ili’l-aşhab (İstanbul 1292) adiı Arap­ça bir eseri vardır. Muhtelif kaynaklar­dan seçilmiş nakillerden oluşan ve yir­mi fasıldan meydana gelen eser, sahâbîler hakkındaki yanlış düşünce ve de­ğerlendirmeleri tashih etmek maksa­dıyla, sahabe ile ilgili hadislerden delil­ler getirilerek yazılmış olup konuya ait Sünnî anlayışı ortaya koymaktadır. Hidâyetü’l-mürtâb ilk defa Elmalılı Mahmud Bedreddin Yazır tarafından Türk­çe’ye tercüme edilmiş ancak bu tercü­me basılmamıştır. Eserin Mustafa Ayyıldız tarafından yapılan tercümesi Pey­gamberimiz ve Ashabı adıyla yayım­lanmıştır. (İstanbul 1985). Diğer eserleri ise kaybolmuştur.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi