Tarih

Sad bin Muaz Kimdir, Hayatı, Şehadeti

Sa’d bin Muâz, Medineli (Ensar) sahabi (Medine 590-  Medine H.6/627-8)

Ensarın bir kolunu teşkil eden Evs kabilesinin reisidir. Birinci Akabe biatından sonra Medine’de İslâmî tebliğ ile görevlendirilen Mus’ab b. Umeyr vasıtasıyla İslâmiyet’i kabul etti.

Sa’d bin Muâz, İkinci Akabe Bîatında bulunup, Hz. Peygamber’e bîat etti. Bu bîatte bulunanlar Hz. Peygamber’i canları gibi koruyacaklarına ve gerekirse bu hususta mallarını ve canlarını fedâ edeceklerine söz verdiler. Bedir savaşında Ensar’ın bayrağını taşıdı. Uhud ve Hendek harblerinde büyük hizmetleri görüldü.

Sa’d bin Muâz, Hendek harbinde aldığı yara sebebiyle şehit oldu. Savaş sırasında bir müşrikin attığı ok ile kolundan yaralandı. Ok atardamara isâbet edip, çok kan kaybına sebep oldu.

Hz. Peygamber mescidde bir çadır kurdurarak Sa’d bin Muâz’ı oraya yatırttı. Benî Eshem kabîlesinden Refîde’yi de onun tedâvisine memur etti. Orada yattığı sırada Hz. Peygamber sık sık yanına gelip, hâlini sorardı. Hz. Peygamber  Hendek Savaşı sona erince, derhal Benî Kureyzâ Yahûdîleri üzerine hareket emri verdi. Benî Kureyzâ Yahûdîleri Hz. Peygamber anlaşma yaptıkları halde Hendek Savaşının en kritik ânında, müşrikler tarafına geçmişler, Müslümanları arkadan vurmaya kalkmışlardı. Bu sebeple Benî Kureyzâ yaklaşık bir ay süren muhâsara altına alındı. Haklarında verilecek hüküm için Sa’d bin Muâz’ı hakem olarak istediler. Hz. Peygamber Sa’d bin Muâz’ı yattığı çadırından getirtti. O bu hususta, Benî Kureyzâ Yahûdîlerinin de kabul etmesi üzerine, Tevrat’a göre (Yahudilerden erginlik çağına gelmiş olan erkeklerin katline, kadın ve çocukların da esir alınmasına) hüküm verdi ve haklarında verilen hüküm uygulandı.

Sa’d bin Muâz, böylece Benî Kureyzâ’nın âkibetini gördü. Sonra onu çadırına götürdüler. Yarası açılıp, tekrar kan akmaya başladı. Nihâyet hicretin beşinci yılında (M. 627) şehit oldu.

İlgili Makaleler