Mutasavvıf Nedir Ne Demektir Anlamı Kime Denir

0
63

Mutasavvıf (Ar. i.)

Cenâb-ı Hakk’ın hikmeti ve kâinattaki ilâhî esrarın keşfi ile uğraşan, tasavvuf ilmi ile meşgul olan ve onu yaymaya çalışan kimse. Belirli bir tarikata intasâb ile tasavvufi hakikate ermeğe çalışan, vuslata nâil olmak ümidi ile seyr ü sülûka giren sâlike “Sufî”, bunun sadece ilmi ile uğraşan kimselere de “Mutasavvıf” denir (bk. Tasavvuf).