Molla Halil Siirdi (Siirtli) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

71

Molla Halil (1754-1843) Osmanlı âlîmi.

Bitlis’in Hizan ilçesinin Kulpik (Süttaşı) köyünde dünyaya geldi. Nesebi Hz. Ömer’e dayandığı için Ömerî, doğum ye­rine nisbetle Hizânî, hayatının büyük bö­lümünü geçirdiği şehre nisbetle de Siirdî olarak anılmıştır. İlk dinî bilgileri aldı­ğı babası Hüseyin b. Hâlid ilmiyle şöhret bulmuş Şafiî bir aileye mensuptu. Ço­cukluğunda Erzurumlu İbrahim Hakkı’ nın duasına mazhar olduğu nakledilir. Öğrenimini Do­ğu Anadolu bölgesindeki değişik medre­selerde sürdürerek icazet alan Molla Ha­lil’in hocaları arasında Hüseyin el-Karase-vî, Yahya el-Mervezîve İmâdiye müftüsü Molla Mahmud zikredilir. XIX. yüzyıl baş­larında Hizan’daki Meydan Medresesin­de müderrisliğe başladı. Burada yaklaşık on yıl İslâmî ilimleri okuttuktan sonra ba­basının arzusuyla Siirt’e yerleşti ve Fah­riye Medresesi’nde otuz yıl kadar hocalık yaptı, ayrıca ders kitapları telif etti. Bu arada başta kendi oğulları Mahmud, Ab­dullah ve Mustafa olmak üzere birçok âlim yetiştirdi. Tasavvufla da ilgilenen Molla Halil, Kadiri tarikatına mensup Seyyid Ahmed er-Reşîdî’ye bağlandı. Ancak vaktinin büyük kısmını ders vermeye ayır­dığı için tasavvufun pratikleriyle fazla meşgul olamadı. Siirtte vefat etti, kabri şehrin doğusundaki tepenin üzerinde bu­lunmaktadır.