Mehmed Yazıcıoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri

Mehmed Yazıcıoğlu. Türk şair, mutasavvıf (Gelibolu ? – Gelibolu 1451).

15. yüzyılda dini edebiyat cereyanı içinde eser vermiş Türk şâiri. Babası, hattatlığı, bazı dini, ilmî eserleri ve Şemsiyye adlı mesnevisi ile tanınmış Yazıcı Selâhaddin Efendi’dir. Kardeşi Yazıcıoğlu Ahmed Bican da bu asrın tanınmış mutasavvıfları arasında yer alır. Bu durum Yazıcıoğlu Menmed’in kültürlü bir aileye mensup olduğunu gösterir.

Gelibolu yakınlarında Malkara’ya bağlı Kadr köyünde doğdu.Tahsilini İran ve Maveraünnehir’de yaptı. Arapça ve Farsça öğrendi, dini sahada geniş bilgi sahibi oldu. İran ve Maverünnehir sofilerinden tasavvuf bilgi ve terbiyesi aldı. Dönüşünde Ankara’ya gelerek Hacı Bayram Veli’nin müridi oldu, ondan nasib aldı. Daha sonra Gelibolu’ya yerleşti. Eserlerinden anlaşıldığına göre, burada kıyı kalelerini koruyan savaşçılar arasında yaşadı, askerlerin dini duygularını zenginleştirmek için, maneviyatını tutmak için bir taraftan sohbetler tertipledi, diğer yandan da dinî mahiyette eserler yazdı. Gelibolu’da öldü. Mezarıda aynı yerdedir.