Kemal Ahmed Dede kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

29

Kemal Ahmed Dede kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mevlevi’lerin üstünlerinden, tarih-bilgini bir zat olup Akşehir’lidir. 776 (1374) senesinde vefat eden Mehmed ibn-i Hasan Eş-şafii’nin tabakalara taksim olunan (Menakibü’l-Ahbab ve Meratibu Uli’l-Elbab) ismindeki eserini (Tuhfetü’l-Muştakkin ila Menakibi’s-Sahabeti ve’t-Tabiin) ismi ile terceme ettiği gibi Maveraün-Nehir’den yetişmiş meşhur tarihçilerden Hand Mir’in de tarihi eserlerinden birini terceme etmiştir. (Menakıb-i Mevlana)yı da nazm edip (Eflaki Dede)nin rivayetine kadar hatm etmiştir. İstanbul’da kendileri için bina olunan Yenikapı Mevlevihanesinde seccade-nişin iken «Revvaha Allahu Teala ruhehu» terkibinin delaleti olan 1010 (1602) tarihinde irtihal etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.