İsmet Kasumoviç Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İsmet Kasumoviç (1948-1995) Boşnak asıllı âlim.

19 Temmuz 1948’de Travnik (Bosna-Hersek) yakınındaki Pode köyünde doğ­du. Orta öğrenimini Saraybosna’daki Ga­zi Hüsrev Bey Medresesi’nde, yüksek öğ­renimini Kuveyt Üniversitesi Arap Dili ve Pedagoji Bölümü’nde tamamladı. 19731-te Bosna-Hersek’e dönerek Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde ders verdi. 1976’da Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’nde asis­tan olarak çalıştı. Saraybosna Üniversi­tesi Felsefe Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji Bölümü’nde İslâm ve Arap felsefesinde hiçlik (nihilitet) problemini İncelediği yük­sek lisans tezini tamamladıktan sonra (1979) aynı fakültede BosnevîAIi Dede ve onun felsefî-tasavvufî görüşlerine dair teziyle doktor unvanını aldı ve Saraybos­na Şarkiyat Enstitüsü’ne tayin edildi. 1980-1983 yıllarında Saraybosna yakınındaki Rajlovac Hava Kuvvetleri Teknik Askerî Akademisi’nde Arapça hocası ola­rak çalıştı. 1984-1986’da Priştine Üniver­sitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Filolojisi Bölümü’nde Arapça dersleri verdi. Ayrıca 1981 ‘den itibaren görev yapacağı Saray­bosna İlahiyat Fakültesi’nde tasavvuf okuttu; Ahmed İsmailoviç’in vefatından (1988) sonra aynı fakültede İslâm felsefe­si derslerine de girmeye başladı. 1992’-de fakültenin kadrolu öğretim üyesi oldu ve bu görevini 1995 yılma kadar sürdür­dü. Bosna-Herseksavaşı esnasında bir süre Preporod adlı dinî gazetenin baş­yazarlığını da yapan Kasumoviç 11 Şubat 199S’te Saraybosna’da vefat etti. Kasu-moviç’in, yayımlandığı çok sayıdaki ma­kalelerinden Sırpça, Hırvatça. Boşnakça, Arapça ve Türkçe bildiği anlaşılmaktadır. Geniş yayın faaliyeti yanında bilhassa Sa­raybosna, Zagreb ve İstanbul gibi şehir­lerde düzenlenen sempozyumlara yap­tığı katkılar sayesinde ilmî çevrelerin il­gisini çekmiştir.