İslamda Resim Yapmak ve Yasağı

0
35

Resim (ar.i.)

Canlı veya cansız cisimlerin şeklini verme (tasvir) anlamındaki resmin şer’î hükmü üzerinde farklı değerlendirmeler yapılmıştır. İslâmdaki resim yasağının, herşeyden önce, tevhid inancını sarsıcı yolları tıkamayı hedef tuttuğu açıktır. Bu sebeble mukaddes, sayılan, tapılan tanrılık izafe edilen şeylerin resimlerinin yapılması ve kullanılmasının haram olduğunda ihtilaf yoktur, İslâm ahlâkı ile bağdaşmayan resimler için de hüküm aynıdır. Puta tapıcılığın yaygın olduğu bir devirde gelen ve ilk kez puta tapan bir topluma tebliğ edilen İslâmiyette, resim konusunda çok şiddetli yasakların bulunması tabiîdir. Bu zaman ve zemin şartlarına hiç önem atfetmeksizin yasak ihtiva eden bu nasslardan mutlak haram hükmünü çıkaranların yanısıra, resimlerin şekli, kullanma yeri ve kullanma gayelerini dikkate alarak, tevhid inancına zarar vermedikçe resime büyük ölçüde cevaz yolunu açan âlimler bulunmaktadır.”Resim” bir de hükümet adına tahsil edilen vergiler için kullanılan bir deyim olup, çoğulu “rüsûm”dur. Bunun aslı “resm”dir; (resm-i ganem resm-i çift gibi.)