İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi -Konya- Hakkında Bilgi

23

Konya İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi. Taçkapısındaki oymalarla ünlü olan İnce Minareli Medrese’de 19S6 yılında faali­yete geçmiş ve 2000-2002 yılları arasın­da medresede yapılan son restorasyon­lardan sonra yeniden düzenlenerek 9 Temmuz 2002’de tekrar ziyarete açılmış­tır. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait 200 dolayında taş ve ahşap eser barındırır; bunlardan sergilenenler şu şe­kilde düzenlenmiştir:

1. Dış mekân. Medrese’nin güneyinde özel bir sundurma altında tutulan eser­lerin büyük bir bölümü Konya ve çevre­sinden derlenen Selçuklu, Beylikler ve Os­manlı dönemlerine ait mezar taşları ile yıkılmış türbelerden getirilen lahitlerdir. Çoğunluğu mermerden yapılan lahit tipi mezar taşları arasında form yazı ve süs­leme bakımından büyük önem taşıyan örnekler bulunmaktadır.

2. İç mekân,

a) Taş eserler. Tamamı Selçuklular’a ait olup içlerinde melek ve hayvan tasvirli kabartmalar sayıca fazla­dır. Büyük bir kısmı Konya Kalesi’nden ge­len bu kabartmalardan I. Alâeddin Keykubad’ın hâkimiyetini sembolize eden çift başlı kartallar arasında özellikle 881 en­vanter numarasını taşıyanı çok önemlidir. Sergilenen iki adet kanatlı melek kabart­ması ise Pazar (At Pazarı) Kapısfndan getirilmiştir. Arslan, ejder, antilop, harpi (kuş başlı, insan gövdeli mitolojik yaratık), balık, fil ve gergedan kabartmaları İle bağdaş kurmuş bir insan kabartması Anadolu Selçuklu sanatının Orta Asya menşeli oluşuna işaret etmektedir. İnsan kabartmalarında figürlerin duruşu, elbi­seleri, ellerinde tuttukları sembolik kap­lar Göktürk. Uygur ve Büyükselçuklu tas­virlerini andırır; hayvan tasvirleri ise Or­ta Asya hayvan üslûbunun devam ettiril­diğini gösterir. Taş eserler arasında kita­beler önemli bir yer tutar. Bunların çoğu, I. Alâeddin Keykubad’ın yaptırdığı Konya dış surlarından ve şehir merkezindeki Akıncı Mescidi (1210), Şekerfüruş Mesci­di (1220) gibi Selçuklu yapılarından gelmistir; geriye kalanları çevreden topla­nan Selçuklu, Karamanlı ve Osmanlı kita­beleri teşkil eder.

b) Ahşap eserler. Bu ko­leksiyon son restorasyon sırasında taç-kapı ile minare arasında ortaya çıkarılan bir odada sergilenmektedir. Eserler Sel­çuklu, Beylikler ve Osmanlı yapılarından alınan kapi-pencere kanatları ile Osmanlı dönemi evlerinin tavan göbeklerinden oluşmaktadır. Ahşap oyma mimari par­çalar Beyhekim Mescidi, Eşrefoğlu Camii ve Mevlânâ Dergâhı gibi çeşitli yapılar­dan gelmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi