Hüsrev Paşa Türbesi -Fatih- Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hüsrev Paşa Türbesi. İstanbul’da XVI. yüzyılda yapılmış Mimar Sinan eseri türbe.

Fatih ilçesinin Yenibahçe vadisine [gü­nümüzde Vatan caddesi] inen yamacın­da bulunmaktadır. Yakınında yine Mimar Sinan’ın yapısı Bâlî Paşa Camii ile su yolla­rı emini Neccar Mehmed Efendi’nin tür­besi vardır.

Türbe Diyarbekir. Halep, Şam beyler­beyi olan, Rumeli beylerbeyiliğine kadar yükselerek ikinci vezir mertebesine ula­şan Deli Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türbenin kapısı üstündeki alınlık­ta iki satır halindeki kitabe bulunmakta­dır. Burada “Mezâr-ı Hüsrev Paşa rahmetullâhi aleyh” yazısından sonra, “Hak kıyamette inayet eylesin Mustafâ ona şefa­at eylesin İşitenler dediler târihini Dâ­im Allah ona rahmet eylesin, 952” şeklin­deki tarih beyitleri yazılıdır. Genellikle Hüs­rev Paşa’nın ölüm tarihi 9S1 (1544) ola­rak bilindiğinden kitabedeki 952 (1545) tarihi şaşırtıcıdır. Hüsrev Paşa Türbesi, eserlerinin adlarını veren çeşitli tezkire­lerden açıkça anlaşıldığına göre Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

Hüseyin Ayvansarâyî, Hüsrev Paşa Tür­besi yakınında olan Bâlî Paşa Camii’nden bahsederken IV. Murad dönemi sadra­zamlarından Tokat’ta idam edilen Hüs­rev Paşa’nın bu türbeye gömüldüğünü yazmıştır. Sonraları bu esere ilâveler ya­pan Satı Efendi, bu bilginin doğruluğuna inanarak aynı yere Sadrazam Hüsrev Pa­şa’nın biyografisini de eklemiştir. Bu se­beple Sadrazam Hüsrev Paşa’nın kesik ba­şının bu türbeye gömülmüş olabileceği düşünülebilir.