Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hayatı, Eserleri, Edebi Hayatı/Şahsiyeti, Hakkında Bilgi

27

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944) Türk hikayeci ve romancısı.

17 Ağustos 1864’te İstanbul Ayaspaşa’da doğdu. Babası o sırada hünkâr ya­veri olan. daha sonra Erzurum mevki kumandanı İken ölen Mehmed Said Pa­şa, annesi Ayşe Sıdıka Hanımdır. Aile baba tarafından Aydın’a, anne tarafın­dan Safranbolu’ya bağlanır. Henüz üç yaşında iken annesini kaybeden Hüse­yin Rahmi, bir süre babasının görevli bu­lunduğu Girit’te kaldıysa da daha sonra Aksaray’da Yâkubağa mahallesinde an-neannesiyle teyzesinin yanında büyüdü. Önce Yâkubağa (Ağayokuşu) mahalle mek­tebinde okudu; ardından Mahmudiye Rüşdiyesi sıbyan ve rüşdiye kısmına, ora­dan da resmî dairelere kâtip yetiştiren Mahrec-i Aklâm’a verildi. Zekâsı ile dikkatini çektiği tarih hocası Abdurrahman Şeref Efendi’nin teşvikiyle iki yıl kadar da Mülkiye Mektebi’ne devam etti. Bu sırada Fransızca dersleri aldı. İkinci sı­nıfta iken hastalanarak bir yıl kadar te­davi gördü; bünyesi çok zayıfladığı için daha sonra okulu bırakmak zorunda kal­dı (1880). Bir süre Adliye Nezâreti Ceza Kaleminde memurluk yaptı; ardından ticaret mahkemesinde âza mülâzımı ol­du. Devlet memuriyetinde son çalıştığı yer Nâfia Nezâreti Tercüme Kalemi kâ­tipliğidir. II. Meşrutiyetin ilânı üzerine buradan da ayrıldı 11908). Böylece me­murluk hayatı sona erdi ve kendini ta­mamen edebiyata verdi. Yaşadığı dö­nemde geçimini yazdıklarıyla sağlayan nâdir yazarlardan biri olarak tanınan Hüseyin Rahmi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin V. döneminin bir kısmında (1936-1939) ve VI. döneminde (1939-1943) Kütahya milletvekilliği yaptı. VII. dönem­de Cumhuriyet Halk Partisi’nce aday gös­terildiyse de kazanamadı. Hayatı boyun­ca hiç evlenmeyen Hüseyin Rahmi, ki­taplarından kazandıklarıyla sahip oldu­ğu Heybeliada’daki evinde 8 Mart 1944 günü öldü ve oradaki Abbas Paşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.