Hersekli Arif Hikmet Bey Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

28

ARİF HİKMET [ Hersekli ] (1839-1903)

Osmanlı Divan şairi. Divan şiirinin son önemli temsilcilerindendir.

22 Kasım 1839’da Mostar’da doğdu. Hersekli Zülfikar Nafiz Paşa’nın oğludur. Önce babası, ardından da büyükbabası ölünce ailesi ile birlikte Hersek’ ten Bosna’ya gitti. 1854’te İstanbul’a giderek öğrenim gördü. Sadaret Mektubî Kalemi’nde görev aldı. 1868’de Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’de Muhakemat-ı Cezaiye zabıt kâtipliğine atandı.

Adliye daireleri mümeyyizlikleri ve Erzurum, Hüdavendigâr, Manastır, Yanya, Kastamonu, Adana, Cezair-i Bahr-i Sefid vilayetleri Bidayet Mahkemesi reisliklerinde bulundu. 1897’de Adliye Nazırı Abdur-rahman Nureddin Paşa’nm yardımı ile İstanbul İstinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1900 yılında İstinaf Hukuk reisliği, 1901’de de Mahkeme-i Temyiz üyeliği yaptı. 20 Mayıs 1903’te İstanbul’da öldü.

Divan’ı, didaktik nitelikte şiirleri, münacat, naat, Halife Ali ve oğlu Hüseyin için mersiyeleri, bazı sufîler için söylediği kasideleri ile Namık Kemal, Halet Bey, Kazım Paşa ile birlikte yazdıkları bir şiiri kapsar. Şiirleri arasında gazelleri önemlidir. 17. yy şairlerinden Naîlî-i Kadîm ile Fehîm-i Kadîm’in etkisinde kalmıştır. Ayrıca, tasavvuf, felsefe ve siyasetle ilgili Levâyihü’l-Hikem; Levâmiü’l -Efkâr; Misbahü’l-Izah; Sevanihü’l-Beyan adlı basılmış yapıtları vardır.

•    YAPITLAR: Divan, (ö.s.), M.K.İnal (yay.), 1918; Levây-ihü’l-Hikem; Levâmiü’l-Efkâr; Misbahü’l-İzah; Sevanihü’l-Beyan.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi