Federal rezerv bankası Nedir? Federal rezerv bankası Anlamı ve Hakkında Bilgi

Federal rezerv bankası nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Federal Reserve Bank) Amerika’nın Merkez Bankası, diğer ülkelerdeki merkez bankalarının ABD’deki karşılığı olan banka. 1913 tarihli Federal Rezerv Yasası (Federal Reserve Act) gereğince, tüm ülke on iki Federal Rezerv Bölgesi’ne ayrılmış ve her bölgede bir Federal Rezerv Bankası kurulmuştur. Dolayısıyla bugün ABD’de Merkez Bankası görevi yapan on iki Federal Rezerv Bankası ile bunların 24 şubesi bulunur. Federal Rezerv Bankalarının şirket yapısı öteki ticari bankalara benzer. Bunlar da hisse senedi çıkartırlar, yönetim kurullarını oluştururlar ve öteki bankalara benzer servislere sahiptirler. Bu bankaların sermayeleri bölgedeki diğer bankalara aittir. Yasa gereği, National Bank’ ların üye olmaları zorunlu, diğerleninki isteğe bağlıdır. Federal Rezerv Bankaları içinde özellikle New York Federal Bankası’nın önemi büyüktür. Bu bankalar normal ticari bankaların yaptıkları işleri yapmakla birlikte, asıl görevleri Merkez Bankası faaliyetlerini yürütmektir. O bakımdan üye bankaların mevduat munzam karşılıklarını tutar, onların iskonto ettikleri senetleri reeskonta tabi tutarak piyasaya para çıkartırlar ve bankalar arası takas işleri yaparlar. Bunlar bir çok yönlerden Federal Hükümetin mali ajanı gibi görevde bulunurlar. Devlet tahvillerinin ihraç ve itfa işlemleriyle uğraşır, üye bankaları denetler ve Devlet’e haznedarlık yaparlar. Federal Rezerv Bankalarının faaliyetleri Federal Rezerv Kurulu (Federal Reserve Board) tarafından denetlenir ve koordine edilir. Örneğin Federal Rezerv Bank üyelerinin kredi verirken tutmaları gereken karşılık oranları (Bkz. Mevduat Munzam Karşılığı), mevduata uygulayacakları minimum faiz oranları ve Federal Rezerv Bankalarının reeskont oranları bu Kurul tarafından belirlenir.