Etken dış koruma Nedir? Etken dış koruma Anlamı ve Hakkında Bilgi

Etken dış koruma nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Effective rate of protection) Bir malın üzerine konulan tarifenin omalın üretimine ne oranda gerçek koruma sağ. ladığım ifade eden kavram. Gümrük tarifelerinin konulmasındaki temel amaçlardan birisi o malı üreten em düstrileri dış rekabete karşı korumaktır (Bkz. Gelir Etkisi) Bu amaç özellikle sanayileşmeye yeni başlayan ülkeler için söz konusudur. Bununla birlikte, nihai mal üzerine konulan tarife Nominal Tarifedir, endüstriye sağlanan gerçek korumayı göstermez. Bunu belirlemek için etken dış koruma oranının hesaplanması gerekir. Etken koruma oranları matematiksel formüllerle ifade edilmiştir. Bunların ortak özellikleri şöyle belirtilebilir : Etken koruma oram nihai mal üzerindeki tarife oranı (nominal tarife) ile doğru orantılı, malın üretiminde kullanılan girdiler (ara malları ve hammaddeler) üzerindeki tarife oranları ile ters orantılıdır. Diğer yandan girdilere yapılan harcamaların malın birim değeri içindeki payı da etken koruma oranı ile ters orantılıdır. Bir çok ülkede nihai mallar üzerine yüksek tarifeler konulurken girdiler üzerindeki tarifeler düşürülmektedir. Böyle bir tarife yapısı etken dış korumanın nominal oranlardan daha yüksek olması demektir. Diğer bir deyişle, söz konusu endüstriler gümrük tarife listelerinde gösterilenlerden daha yüksek oranlarda korunmuş olmaktadır. Bunun aksi de görülebilir. Yani nihai mallardaki tarifeler sabit tutulurken girdilere uygulanan tarifeler artırılmaktadır. Bu ise gerçekte, ilgili endüstri üzerindeki korumanın azaltılması anlamına gelir. Böyle bir uygulamaya da Negatif Koruma adı verilmektedir (Bkz. Gümrük Tarifeleri, Dış Koruyuculuk).