Ethem Pertev Paşa Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Devrinin hemen bütün kaynaklan, Ru­meli beylerbeyiliği ile paşalık unvanı da bulunan Edhem Pertev’in mevki ve rüt­be hırsı olmayan, kendisine verilen gö­revleri dikkatle yerine getiren dürüst bir idareci olduğunda birleşirler. Ebüzziyâ Tevfik açık sözlülüğünden, oldukça ser­best fikirli oluşundan dolayı Nâmık Ke­mal’le ilk karşılaşmalarında iyi anlaştık­larını yazar. Bununla beraber devrinin siyasî olaylarına karışmamıştır.

İzmir’de Fransızca, Berlin’de Almanca öğrenen Edhem Pertev Paşa nesir ve şi­irle de meşgul olmuş, bu alanlarda bazı yenilikler getirmişse de idarî görevleri dolayısıyla fazla eser bırakmamıştır. Mi­zaç olarak latifeyi seven paşanın bir kı­sım eserlerinde mizaha temayülü görü­lür. Pertev mahlasıyla yazdığı eski tarz şiirlerinde herhangi bir yenilik yoktur. Tercüme şiirlerinde ve hece ile yazdık­larında ise daha başarılıdır. Nesih hattı­nı güzel bir şekilde yazdığı, bir Delâ’ı-lü’1-hayrât istinsah ettiği bilinmekte ve bazı meşklerinden hatla ciddi bir şekil­de meşgul olduğu anlaşılmaktadır.