Dışişleri bakanlığı Nedir? Dışişleri bakanlığı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dışişleri bakanlığı nedir? Hükümetin diğer devletler ve bunların hükümetleriyle olan daha çok siyasi münasebetlerini organize ve icra eden bakanlık Osmanlı Devleti döneminde dışişleri bir süre sadrazamlar tarafından yürütülmüş, daha sonra bu görev Reisülküttaplara verilmiştir. On yedinci yüzyıl ortalarında Sultan Dördüncü Mehmed’in padişahlığı arasında Divan-ı Hümayunun eski önemini kaybetmesi üzerine bu divanın başkatibi durumunda bulunan Reisülküttap elçilerle yapılması gereken görüşmeleri yürütmek, antlaşmaları müzakere etmekle vazifeli kılınmıştır. Sonraları dışişleri vekili durumuna geçen Reisülküttaplık 1836 yılında Sultan İkinci Mahmud tarafından kaldırılmış, görev, Umur-ı Hariciye Nezaretine verilmiştir. Osmanlı Devleti yönetiminden Cumhuriyet yönetimine geçildiğinde çağdaş çalışma usullerine uygun yasalar çıkarılarak Bakanlık günümüzdeki şeklini almıştır. Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının temeli yurtta sulh cihanda sulhtur. Dışişleri Bakanlığı, dış politikanın bu temel prensip doğrultusunda hedef belirleme çalışmaları yaparak, hükümetçe belirtilen esaslar içinde dış ilişkileri yönetir. Ticari antlaşmalar dışında antlaşma ve sözleşmeleri ilgili dairelerle işbirliği yaparak hazırlar ve sonuçlandırır. Devleti dışarda temsil eder ve devletle beraber vatandaşların yabancılar karşısındaki haklarını korur. Dış politikayı etkileyebilecek her türlü dış ve iç gelişmeleri takip eder. Milletlerarası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle Türkiye’deki çeşitli kuruluşlar arasındaki teknik, bilimsel, kültürel ve sosyal ilişkilere aracılık eder. İktisadi, mali ve ticari dış ilişkilerin politik yönleri dolayısıyla ilgili dairelerle işbirliği yapar, çalışmaları siyasi bakımdan destekler. NATO nezdindeki sivil ve askeri temsilcilerin başvurup danıştığı yerdir. NATO askeri birliklerine ait hukuki konularla ilgilenir. NATO enfrastürk çalışmalarını ve antlaşmaya dayanan siyasi, askeri, mali her türlü çalışmaları koordine eder ve NATO ilmi araştırma bursları ile ilgili işleri, yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarının yasalarla gösterilen işlerini görür. Dışişleri Bakanlığı kendisine bağlı şu teşkilatlarla görevini yürütür: Yüksek Siyaset Planlama Kurulu, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü, İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik İşler Genel Müdülüğü, Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü.