Darül Erkam Nedir, Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Dârülerkam, Hz. Peygamber’in bi’setin ilk yıllarında Mekke’de İslâmiyet’i tebliğ ettiği ev.

İslâm tarihinde Dârülislâm diye de bi­linen bu ev, ilk müslümanlardan Erkam b. Ebü’l-Erkam el-Mahzûmrye aitti. Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları yüzünden Hz. Peygamber Mescid-i Haram içinde Safa tepesinin etek­lerinde bulunan bu evi kendine ikamet­gâh olarak seçti. Burada bir yandan ashâb-ı kirama dinî bilgiler öğretirken bir yandan da ilâhî gerçeği arayan insanları İslâm’a davet ediyor, onlara Kur’ân-ı Ke­rîm okuyor ve onlarla birlikte namaz kı­lıyordu. Hz. Peygamber’in bu evdeki faali­yetlerinin sonucunda birçok kimse müslüman olmuş, Ömer de İslâmiyet’i bura­da kabul etmişti. İslâm’a davet için bu evin seçilmesinde, Kabe’nin haremine dahil oluşu, hac ve umre için Mekkeliler’le ve dışarıdan gelen pek çok kimse ile dikkati çekmeden temas kolaylığı sağlaması gibi hususlar göz Önüne alın­mıştır.

Hz. Peygamber’in Dârülerkam’da otur­maya başlaması ilk müslümanlann İslâ­miyet’i kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiş, sahâbîlerin müslüman oluşları, Resûlullah’in Dârülerkam’a girmesinden önce veya sonra şeklinde ta önlendiril­in iştir.

Hz. Peygamber’in Dârülerkam’a geliş tarihi nübüvvetin 4. yılı olarak kabul edi­lirse de bu doğru değildir. Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın İlk müslümanlar arasın­da yer almasından dolayı bu tarihi bi’se­tin
1. yılı, hatta bu yılın ilk ayları olarak kabul etmek gerekir. Hz. Peygamber, nü­büvvetin 6. yılı Zilhicce ayında Ömer’in müslüman olmasından sonra Dârüler-kam’dan ayrılmıştır.

Erkam b. Ebü’l-Erkam bu evi çocuk­larına bırakmış, oğulları ve torunları bu­rada oturmuşlardır. Daha sonra Abbasî Halifesi Ebû Ca’fer el-Mansûr Dârüler-kam’ı satın aldı. Ölümünden sonra ise oğlu Halife Mehdî-Biliâh’a intikal etti, o da bu evi karısı Hayzürân bint Atâ’ya bağışladı. Hayzürân çevresindeki bazı evleri ve arsaları da satın alıp Dârülerkam’ı yeniden yaptırdı. Bundan dolayı ev Dâruhayzürân adını aldı ve içinde bir de mescid yapıldı. Tarih boyunca birçok de­fa tamir gören Dârülerkam III. Murad ta­rafından mescid olarak yenilendi (999/1590) Suudi Arabistan Krallığı’nca Harem-i şerif için yapılan çevre düzenle­mesi sırasında Dârülerkam yıkılarak ar­sası Harem arsasına katılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi