Bilimlerin Tasnifi, Sınıflandırılması (Bilim Felsefesi)

Bilim mantıksal ve metadolojik olarak tutarlı bir önermeler yığını olarak tanımlanabilir. Bilim, iç bağlantılarla kendi aralannda birbirine bağlı olan bir önermeler sistemidir. Sınıf­landırma ise konular ve kavramları sistemli olarak bölümleme ve sıraya koyma işlemidir. Bilimlerin sınıflandırılması, bilimleri belli açılardan hareketle tasnif etmektir; konulan, amaçlan, yararlan, sadelik veya karmaşıklıkları, edinme yollan vb. dikkate alınarak bilimler sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada, belli ortak belirtileri...

Fenomenoloji-Görüngübilim (Bilim Felsefesi)

FENOMENOLOJİ-Görüngübilim Genel olarak, zincirleme devanı eden fenomenlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disiplin. Bu anlamda fenomenoloji, incelediği fenomenler bütününü, bir yönüyle gerek bu fenomenlerin soyut ve değişmez yasalarına, gerekse bu fenomenler aracılığıyla oluştuğunu ileri sürdüğü aşkın gerçekliklere karşıt görür. Özel anlamda Edmund Husserl'in kurduğu felsefe akımıdır. Kam bu terimi Doğabiliminin...

Deneycilik (Bilim Felsefesi)

deney.jpg" border="0" align="left" />

Bilimcilik (Bilim Felsefesi)

Bilimcilik, a- Bilimin insan hayatındaki tüm değer sorunlarını çözebileceği; b- Bilimin insan hayatındaki tüm değer İfa etme sorunlarını çözebileceği; c- Bilimin bir dereceye kadar deneysel gözlem temelinde insan davranışını önceden tahmin edip kontrol edebileceği iddialarına karşı olanların ve bu iddialara pejoratif bir anlam yükleyenlerin kullandıkları bir terimdir. Örneğin F.Capra terimi şöyle kullanılır: "Kültürümüz bilimsel olmakla övünür; çağımızdan Bilimsel Çağ...

Paradigma Nedir? Tanımı, Filozofları (Bilim Felsefesi)

Örnek, model veya kalıp (pattera) anlamlarına gelen paradigma Yunanca paradeıgma´dan Batı dillerine geçmiştir. Kelimenin kökü Platon´a kadar geri gitmekteyse de, terim olarak bugünkü yaygınlığını Amerikalı ünlü bilim tarihçisi Thomas S. Kuhn'un 1962´de yayınlanan The Structure of Scientifıc Revolutions adlı kitabına borçludur. Paradigma kavramının Kuhn ve Kuhn-sonrası bilim tarihi ve bilim felsefesi literatüründeki kullanımını ele almadan önce, bu terimin Kuhn-öncesi arkaplanına...

Bilim (Bilim Felsefesi)

Geniş anlamda bilim "bilmek", "öğrenmek" anlamına gelir ve her tür bilgi ya da öğrenmeyi içerecek biçimde kullanılır. (Arapçadaki el-ilm ve Latincedeki scine kelimeleri 'bilmek' anlamındadır.) Fakat daha dar anlamda, Özel­likle İngilizcedeki Science kelimesinin etkisiy­le bilim, tabiata ait disiplinli bilgiyi içerir ve beşeri ve sosyal bitimleri kapsamı dışında bıra­kır. Bu da bilim literatüründe tabiat (fen) bilimleri ve sosyal bilimler diye...

İdealizm (Bilim Felsefesi)

idealizm.jpg" border="0" align="left" />

Çözümleyici Analitik (Bilim Felsefesi)

cozum.jpg" border="0" align="left" />

Kozmoloji-Kozmos-Evren (Bilim-Felsefe-Dini Anlayışta)

Yaratılmış olan varlıkların tümü, algı alanımız ve kavrayış gücümüzün erişip ku­şatabildiği düzenli ve uyumlu bir bütün içindeki tüm yaratıklar, atom çekirdeğinden gökcisimlerine (ve en kaba biçimiyle maddeden, en latif düzlemdeki meleğe) varıncaya dek uzayın (ve zamanın, uzay ve zaman Ötesinin) bütünü kozmos olarak adlandırılır. Bu tanım, Batı düşüncesinin çizdiği kozmos şemasından daha kap­sayıcıdır. Gerçekten de, çağdaş düşüncede, düzenli ve...

Eleştirel Felsefe (Bilim Felsefesi)

Aydınlanma felsefesinin, elbette birçok varyantı vardır. Bununla birlikte, fılozof Immanuel Kant (1724-1804), bu fikirlerin gelişiminde esaslı bir yer işgal eder. Ona, eserlerinin farklı yönlerine dikkat çekilmek ve bunların içinden de farklılık gösteren kimi yorumlara iltimas geçilmekle birlikte, hem analitik gelenek(20. yy. başından beri özellikle Anglosakson dünyasında yaygınlaşan dil çözümlemelerine dayalı, felsefe yöntemini geliştiren ve felsefenin görevini mantıksal dil çözümlemesiyle...

Akpas Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "akpas" ne demek?1. Lahana, turp, şalgam, karnabahar gibi bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu...

Methadon/Metadon Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Methadon, tıpta analjezik olarak ve narkotik bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir sentetik opioiddir. 1937 yılında Almanya'da geliştirilmiştir. Methadonun fizyolojik tesiri her bakımdan morfine benzer. En...

Aisopos Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

Aisopos Eski Yunan fabl yazarı, masalcısı. Daha çok Ezop diye bilinir. Rivayetler arasında: M.Ö. 7 ve 6. yüzyıllarda yaşadığı; Mısır'da, Sisam Adasında veya Trakya'da...

Edmond Demolins Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1880’den sonra Demolins, Le Play’in görüşlerinden etkilenerek sosyal bilimler ve Katolik toplumsal reformculuğu ile ilgilenmeye başlamıştır. Demolins fabrika yaşamının ataerkil örgütlenme biçimi temelinde düzenlenmesini...

Dev Hücreli Astrositom Nedir, Ne Demektir, Tedavisi

Dev hücreli astrositom sıklıkla tüberoz skleroz adındaki bir genetik hastalık neticesi oluşan, iyi huylu beyin tümörleridir. Tedavi Tedavide ilk yöntem cerrahi müdaheledir. Bunu müteakip...