Tarih

Bugün Gazetesi M.Ş.Eygi Yazarları, Yayın Politikası, Hakkında Bilgi

Bugün, Yayımlandığı yıllarda Türkiye’de dinî duyarlılığın gelişmesinde önemli tesiri olan günlük, siyasî gazete.

14 Aralık İ966’da Mehmet Şevket Eygi tarafından kurulmuştur. 6 Mayıs 1969’dan itibaren sahibi Hayrettin Bulut, umu­mi neşriyat müdürü İsmail Oğuz, yazı işleri müdürü Hilmi Karabel olan gazete kapanmcaya kadar M. Şevket Eygi’nin belirlediği yayın politikasını takip etmiş­tir. Türkiye’de çok partili hayatın sonu­cu olarak ortaya çıkan yeni basın döne­mi, özellikle 1960’tan sonra muhafazakâr-milliyetçi düşünceye sahip gazete sayısının artmasına da imkân vermiştir. Bu doğrultudaki gazeteler arasında en çok dikkat çekenlerden biri olan Bugün, beş yıla yaklaşan yayın hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışında cereyan eden çe­şitli olayları ele alışı ve değerlendirişime İslâmî bir hareketin sözcüsü olmaya ça­lışmış, yayımlandığı tarihlerde alternatif bir güç oluşturan Marksist düşünce ve hareketlere karşı dinî bir cephe meyda­na getirmeye gayret etmiştir. Tirajı o gün için yüksek sayılan 100.000 rakamı­na yaklaşan gazetenin başlatıp organi­ze ettiği “toplu sabah namazları” da ka­muoyunda yankılar uyandırmıştır. Bugün’ün fikrî muhtevasını da oluşturan M. Ş. Eygi’nin “Günlük” sütununda ya­yımlanan yazıları aynı zamanda dikkat­leri de üzerine çekmiştir. Bu sütunda çı­kan “Doğrusu” başlıklı yazıdan dolayı ağır cezada yargılanan M. 5. Eygi. hakkında verilen mahkûmiyet kararı temyizde iken hac maksadıyla Mekke’ye gitmiş ve birkaç ay kadar Suudi Ara­bistan. Ürdün ve Lübnan’da kaldıktan sonra Almanya’ya geçmiştir (1969). 1974 genel affına kadar orada oturan Eygi, Bugün’ün sıkıyönetim tarafından ka­patıldığı tarihe kadar yurt dışından yazılar yaz­maya ve gazeteyi yönetmeye devam et­miştir. Bir müddet yayımlanamayan, isim hakkı devredildikten sonra ise yeni kad­rosuyla çıkan ve yayını halen devam eden gazetenin eski Bugün’e hiçbir ilgisi kal­mamıştır.

Bugün’de dikkati çeken bazı yazı se­rileri de yayımlanmış olup bunların en önemlileri şunlardır: Eşref Edip, “Mehmed Akif’in Kur’an Tercümesi Mesele­sinin jç Yüzü”. “Mustafa Kemal Paşa’nın Gönderdiği Gizli Mektup”; Altan De­liorman, “Dün, Bugün, Yarın Bulgaristan Türkleri”; Nail Papatya. “Tarih Boyun­ca Büyük Zalimler”; Abdülhalim Akkul. “Hac ve Hacılar”; N. Nazif Tepedelenlioğlu, “Sultan Abdülhamid ve Kral Konstantin”: Hüseyin Hilmi Işık, “Ashâb-ı Ki­ram”; Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, “Manzum Mesnevi Tercümesi”. Yayın ha­yatı boyunca Bugüride yazı yazan baş­lıca köşe yazarları ise şunlardır: Necip Fazıl Kısakürek, Refik Özdek, İsmail Oğuz, Refik Şevki, Bülent Seren, Sezgin Sezer, F. Cemal Oğuz Öcal, Ahmet Güner, Si­nan Omur. A. Selâmı Tosçuoğlu ve İhsan Cemil Derbent. Ayrıca Ali Genceli “İslâm Âleminden” başlıklı köşesinde devamlı olarak İslâm ülkeleri ve meseleleri üze­rine yazılar yazmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi