Tarih

Bera bin Ma’rur Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebû Bişrel-Berâ’ b. Ma’rûr b. Sahr el-Hazrerî (ö. 622) ikinci Akabe Biaü’nda Hz. Peygamber’e ilk biat eden sahâbî.

Medine’deki Hazrec kabilesinin Selime koluna mensuptur. Annesi Rebâb bint Nu’man, Evs kabilesinin reisi ve büyük sahabî Sa’d b. Muâz’ın halasıdır. 622 yı­lının hac mevsiminde Hz. Peygamber’i Medine’ye davet etmek üzere gizlice Mekke’ye gelen heyetin arasında Berâ da vardı. Geceleyin Akabe’de yapılan gö­rüşmede Hz. Peygamber onlardan, ken­disini tıpkı aile fertlerini himaye ettikle­ri gibi korumak üzere söz isteyip kendi­lerini biata çağırdığı zaman bu şartları seve seve kabul ettiğini heyecanla belir­terek ilk biat eden o oldu. Medineli müs-lümanları temsil etmek üzere orada se­çilen on iki nakib arasında yer aldı. Müs­lümanların Kudüs’e doğru namaz kıldığı günlerde, Kabe varken bir başka yöne doğru namaz kılmayı İçine sindiremedi ve Kabe’ye yönelerek namaz kılmaya baş­ladı. Ancak müslümanların itirazı üzerine durumu Hz. Peygamber’e arzetti. Ken­disine bir müddet daha bu uygulamaya devam etmesi emredilince tekrar Ku­düs’e yönelerek namaz kıldı. Hz. Peygam-ber’in hicretinden bir ay önce vefat ede­ceğini hissedip naaşının Mekke’ye dönük olarak defnedilmesini vasiyet etti. Bir di­ğer vasiyeti de mallarının üçe taksim edi­lerek birinin Hz. Peygamber’e verilmesi, birinin Allah yolunda harcanması, birinin de çocuklarına bırakılması idi. Berâ Re-sulullah’ın Medine’ye varmasından bir ay önce vefat etti. Hz. Peygamber Medi­ne’ye hicret edip de Berâ’ın vefatını öğ­renince kabrine gidip cenaze namazını kıldı ve ona dua etti. Kendisine verilme­sini vasiyet ettiği malları da Berâ’ın vâ­rislerine iade etti.

Diyanet İslam Ansiklopedisi