Belek Gazi Kimdir, Hayatı, Savaşları, Hakkında Bilgi

Nûrüddevle Belek b. Behrâm b, Artuk (ö. 518/1124) Harput, Dersim ve Halep emirliklerinde bulunan ve Haçlılar’la yaptığı savaşlardaki başarısı ile ün kazanan bîr Türk beyi.

Gençlik dönemine dair fazla bilgi yok­tur. Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümün­den (1092) sonra, saltanat iddiasında bu­lunan kardeşi Suriye Meliki Tâcüddevle Tutuş Urfa Emîri Bozan’ı öldürterek Serûc’u (Surûc) Sökmen b. Artuk’a iktâ* etmiş, o da burayı yeğeni Belek’e ver­mişti.

Tutuş giriştiği saltanat mücadelesin­de Berkyaruk’a mağiûp olarak hayatını kaybedince Belek amcaları Sökmen ve İlgazi ile birlikte Tutuş’un oğullan Rıd­van ve Dukak arasındaki mücadelelere katıldı. Haçlılar Antakya’yı ele geçirdikten sonra bu şehri kurtarmaya gelen Kürbo-ğa kumandasındaki Büyük Selçuklu or­dusunda da görev alan Belek, kendi ida­resinden memnun olmayan Serüc halkı­nın şehri Urfa Kontu I. Baudouin’e tes­lim etmesiyle buradaki hâkimiyetini kay­betti (1098). Buna rağmen mücadelesini sürdüren Belek bir kısım Türkmen oy­maklarını etrafına toplayarak 1100’de Serûc üzerine yürüdü ve Urfa’nın yeni kontu II. Baudouin de Bourg ile Serûc senyörü Foulque de Chartres’i mağlûp etti. Bu mağlûbiyet üzerine Antakya’ya giderek askerî yardım alan 11. Baudouin kendisine hücum eden Belek ile Sökmen’i mağlûp ederek geri çekilmek zo­runda bıraktı (1101).

Mücadele etmekten yılmayan Belek, 1104 yılında Arap asıllı Yaîş kabilesinden Fırat nehri kenarındaki Hadîse ve Âne kasabalarını aldı. Fakat Hille’nin Arap emîri Seyfüddevle Sadaka’nın müdaha­lesi karşısında buraları terketmek zo­runda kaldı. Bu hadiseden sonra aynı yıl Haçlılar karşısında kazanılan Harran Savaşı’na amcası Sökmen ile birlikte katı­lan Belek ertesi yıl Hânîcâr Kalesi’ni ele geçirmeye muvaffak oldu. Belek Musul Emîri Mevdûd b. Altun Tegin’in 1110’da Urfa bölgesine yaptığı büyük sefe­re İlgazi ile birlikte katıldı. Mevdûd Har­ran’ı Belek’in amcası İlgazi’ye iktâ etti. Fakat Ahlatşah Emîri Sökmen el-Kutbî buna itiraz edince İlgazi ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Neticede İlgazi’yi ele geçiremeyen Sökmen el-Kutbî Belek’i yakalayarak zincire vurdu ve Muş böl­gesindeki Aydziats Kalesi’ne hapsetti. Sökmen el-Kutbî’nin ertesi yıl ölümü üzerine serbest bırakılan Belek, el-Cezîre’ye dönerek amcası İlgazi’nin hizmeti­ne girdi. 1112’de Çubuk oğlu Mehmed Bey’in ölümü üzerine yanına topla­dığı Türkmenlerle birlikte harekete ge­çerek Harput (Hısnıziyâd) ve çevresinde­ki kasabalar hariç olmak üzere Çubuk oğlu Mehmed Bey’in sahip olduğu bü­tün topraklan ele geçirdi ve Palu şehri­ni kendine merkez yaparak yeni bir bey­lik kurdu.

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıcarslan 1107 yılında ölünce oğullarından Tuğrul Arslan Malatya’da sultan ilân edildi. Tuğ­rul Arslan’ın yaşı çok küçük olduğundan annesi Ayşe Hatun, Emîr İlarslan ile ev­lenerek onu oğluna atabeg tayin etti. Ancak kısa bir süre sonra İlarsian’ı hap­settiren Ayşe Hatun akıllı ve cesaretli davranışlarını takdir ettiği Belek ile ev­lendi (1113). Malatya’ya gelen Belek Tuğ­rul Arslan’ın atabeği oldu. Malatya, El­bistan ve çevresini beyliğine katarak top­raklarını genişletti, 1115 yılında da Har-put’u ele geçirdi. Kısa bir süre içerisin­de kuvvetlenmesinden endişeye kapılan Mengücükler Belek’i zayıflatmak için fır­sat buldukça ülkesine girip yağmada bu­lunuyorlardı. Belek Mengücükoğlu’nu cezalandırmak maksadıyla Kemah ve Er­zincan bölgesini istilâya başladı (1120], Mengücükoğlu Belek’e karşı mukave­met edemeyeceğini anladığından kom­şusu Trabzon Dükü Konstantin Gabras’-tan yardım istedi. Ancak bu birleşik kuv­vetler Belek tarafından Bayburt yakın­larında ağır bir bozguna uğratıldı. Esir düşen Konstantin Gabras 30.000 dinar fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Belek, amcası İlgazi ile 1122’de Su­riye seferine katıldı ve Haçlılar’ın elinde­ki Zerdenâ Kalesi’ni muhasara etti. İigazi’nin bu sefer sırasında hastalanmasiyla Haçlılar’a karşı devam eden savaşla­rın idaresini üzerine alan Belek, 13 Eylül 1122’de Urfa Kontu Jocelin de Çourtenay ile Birecik Senyörü GalĞran du Puiset’i Serûc yakınlarında mağlûp ve esir etti. Bu iki Haçlı liderini Harput’a gönderip hapsettirdi, amcası İlgazi’nin 19 Kasım 1122’de ölümünden sonra da Haçlılar’m en büyük düşmanı haline geldi.

Belek 1123’de Gerger’i muhasa­ra etti. Gerger’in idaresini elinde tutan Ermeni Mikhail Haçlı liderlerinden yar­dım istedi. Kudüs kralı yapılan yardım çağrısına uyarak Tel Bâşir’den hareket­le Gerger’e doğru ilerlerken Fırat’ın ba­tı kıyısında Turuş mevkiinde ansızın Be­lek ile karşılaştı. 18 Nisan 1123’te yapı­lan savaşı Türkler kazandı ve Kudüs Kra­lı Baudouin esir alındı. Belek’in bu muzafferiyeti bütün İslâm âleminde takdir­le karşılandı ve kendisine “gazi” unvanı­nı kazandırdı. Ancak Belek bu fırsatı iyi değerlendirip Franklar’a öldürücü dar­beyi İndiremedi. Onun asıl gayesi Halep’i ele geçirdikten sonra Haçlılarla müca­deleye devam etmekti. Bundan dolayı Urfa kontluğuna karşı daha büyük bir savaşa girmedi.

İrak Selçuklu Sultanı Mahmud bu za­ferden sonra Halep şehrinin menşur*unu Belek’e göndererek onu Haçlılar’a karşı savaşan İslâm ordularına başkumandan tayin etti. Kısa bir muhasaradan sonra Harran’ı amcazadesi Bedrüddevle Süley­man’ın adamlarından alan Belek, 1123 Haziran sonlarında da Halep’e gelerek şehri ele geçirdi. Belek Halep’te iken birçoğu Behisnili (Besni) olan elli ka­dar Ermeni çeşitli kıyafetler içinde Har-put şehrine girerek muhafızların azlı­ğından istifadeyle kaleyi ele geçirmeyi ve hapis tutulan Haçlı liderlerini kurtar­mayı başardılar. Ancak hapisten kurtulan Haçlı liderleri ile di­ğer esirler şehir halkı tarafından kuşa­tılan kaleden çıkmanın mümkün olma­dığını anlayınca Ermeniler’den de takvi­ye alarak kale içinde savunmaya geçti­ler. Kudüs Kralı Baudouin, Urfa Kontu Joscelin’i kuvvet toplayıp süratle Har-put’a dönmesi için Kudüs’e gönderdi. Bu olaylardan haberdar olan Belek hemen Harput’a geldi ve kaleyi zaptederek Ku­düs kralı ve senyörler dışında bütün Haç­lı askerleriyle onlara yardım eden Erme-niler’i öldürttü. Kral ve senyörleri yeniden zincire vurduran Belek onları daha emin bir yer olarak gördü­ğü Harran’a gönderip orada hapsettir­di. Asker toplamak için Kudüs’e gönde­rilen Kont Joscelin ise topladığı askerle Tel Bâşir’e geldiği sırada Belek’in Har-put’u ele geçirdiğini öğrendi ve ilerle­mekten vazgeçti. Belek eline geçirdiği bu fırsatı değerlendirip Haçlılar’a şiddet­li bir darbe indirebilmek için asker top­lamaya başladı. Bölgedeki Türkmenlerin kendisine katılmasının yanı sıra amcazadeleri olan Dâvud, Süleyman ve Timurtaş gibi Artuklu emirleri, ailenin lideri olarak gördükleri Belek’e asker gönder­diler. Hatta Timurtaş bütün kuvvetleriyle Belek’in hizmetine girdi. Ayrıca Dımaşk Atabeği Tuğtegin kuvvetlerinin başında yardıma geldiği gibi Musul Emîri Aksungur el-Porsuk! de önemli sayıda asker gönderdi. Bu birleşik kuvvetler Haçlılar’ın elindeki Azâz Kalesi’ni muhasara altına aldı. Kale içinde çok zor durumda kalan Haçlılar ani bir çıkış hareketiyle Türkler’in üzerine saldırdılar. Bu Frank garnizonuyla onlara yardıma gelen di­ğer Haçlı kuvvetleri arasında kalan Türk ordusu mağlûp olarak geri çekildi. Bu harekâttan bir sonuç alamayan Belek Halep’e döndü ve burada Melik Rıdvan’ın kızı Ferhunde Hatun ile evlendi. Kral II. Baudouin ile yanındaki esirleri de Halep’e getirterek orada hapsetti. Ancak ilk fır­satta Haçlılar’dan bu son bozgunun in­tikamını almak isteyen Belek, bölgede­ki bazı kaleleri tahkim ettikten sonra Azâz yöresine asker göndererek Meşha-lâ mevkiinde Haçlılar bozguna uğrattı ve Mücedded Kalesi’ni ele geçirdi (1124).

Aynı yıl Belek, itaatinden şüphe ettiği Hasan b. Gümüştegin el-Ba’lebekkînin elinden Menbic Kalesi’ni almak için am­cazadesi Timurtaş’ı görevlendirdi. Timur­taş Hasan’ı yakaladıysa da onun karde­şi îsâ kuvvetleriyle kaleye çekilip müda­faaya geçti. Bu duruma müdahale eden Belek bizzat gelerek kaleyi kuşattı. Zor durumda kalan İsâ çevredeki Haçlılar’a haber gönderip yardım istedi. Urfa Kon­tu Joscelin başta olmak üzere Maraş Kontu Geoffroy, Keysum Kontu, Dülûk ve Râbân Senyörü Mahuis ile diğer senyör ve şövalyeler toplanıp İsâ’nın yardı­mına gelmek üzere yola çıktılar. Joscelin’in 10.000 kişilik Haçlı ordusuyla yak­laşması üzerine Belek ona karşı hare­kete geçti. İki taraf arasında 5 Mayıs 1124 günü Menbic yakınlarında başla­yan savaş Türkler’in kesin zaferiyle so­nuçlandı. Bu galibiyetten sonra Belek tekrar Menbic’e döndü ve bütün geceyi ibadet ve dua ile geçirdi. Ertesi gün mu­hasaraya devam etti. Bu sıralarda Doğu Akdeniz sahilinde müslümanların elin­de kalan tek şehir durumundaki Sur Haçlılar tarafından kuşatılmış bulunu­yordu. Sur emîrinin yanı sıra Atabeg Tuğtegin’in de yardım isteği üzerine Men­bic kuşatmasını Timurtaş’a bırakıp Sur şehrinin yardımına koşmaya hazırlanan Belek kaleden atılan bir okla ağır şekilde yararlandı ve aynı gün öldü. Haçlılar’a karşı kazandığı eşsiz za­ferlerle müslümanların gönlünde taht kuran Gazi Belek’in naaşı Halep’e geti­rildi ve Hz. İbrahim’in makamı önüne defnedildi. Hıristiyanların korkulu rüya­sı haline gelen Belek Gazi’nin ölümü bü­tün İslâm âlemini mateme boğdu.

Diyanet İslam Ansiklopedisi