Nedir ?

Bedi Besmele Nedir, Kitabı, Konuları, Hakkında Bilgi

el-BED’ve’t-TÂRÎH Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî’nin (ö. 355/966’dan sonra) dinler, mezhepler, İslâm tarihi ve felsefeye dair eseri.

Sâmânî vezirlerinden birinin teşvikiy­le bir Sâmânî şehzadesi adına yazıldığı anlaşılan Kitâbü’l-Bed* ve’t-târîh {Ki­taba Bed’i’i-haik ve’t-târîh), eskiden be­ri Makdisfnin hocası Ebû Zeyd el-Bel-hrye (ö. 322/934) nisbet edilmekteydi. Halîl b. Hüseyin tarafından 663 (1265) tarihinde istinsah edilmiş olan Süleymaniye Kütüphanesi nüshasını neşreden Cl. Huart da eserin I. ve I!, ciltlerinde müellif olarak Ebû Zeyd el-Belhî’yi göstermiş, fakat daha sonra bu hatayı farkederek diğer ciltlerde eserin Makdisfye ait olduğunu belirtmiştir. Kitâbü’l-Bed* ve’t-târîî}’ Belhi’ye nisbet eden en eski müellif İb-nü’i-Verdfdir. Daha sonra Kâtib Çelebi de muhtemelen yazma nüshanın mukad-dimesindeki bilgilere aldanarak eseri Belhî’ye nisbet etmiştir. Halbuki Ebü’l-Meâlî Muhammed b. Ubeydullah (ö. 485/ 1092), Beyânü’l-edyân’da el-Bed3 ve’t-târîh’in Makdisî’ye ait olduğunu söyler ve ondan nakillerde bulunur. İbnü’n-Ne-dîm el-Fihrist’inde çağdaşı olan Belhf-nin bütün eserlerine yer verdiği halde bu eserden bahsetmemesi, söz konusu kitabın Makdisfye ait olduğunu teyit et­mektedir.

Müellif eserini 355 (966) yılında Sîstan’ın Büst şehrinde tamamlamıştır. Sa­dece İslâmî kaynaklardan değil aynı za­manda Yahudi ve Hint kaynaklarından da istifade ediierek hazırlandığı anlaşı­lan ve siyası tarih için oiduğu kadar me­deniyet ve dinler tarihi, kelâm ve İslâm felsefesi için de önemli bir kaynak olan el-Bedi ve’t-târîh yirmi iki fasıldan mey­dana gelmektedir. İlk dokuz fasıl, tar­tışma âdabı ve metodu gibi mantık ve kelâmı ilgilendiren konulara yer verildik­ten sonra Allah’ın varlığı ve birliği, sıfat­ları ve isimleri, peygamberlik, âlemin ya­ratılışı, meteorolojik olaylar, levh-i mah­fuz, arş, kürsî, melekler, sûr, sırat, mi­zan, a’raf, mükâfat ve ceza, sidretü’l-müntehâ ve âhiret hayatı, Hz. Âdem’in yaratılışı, neslinin çoğalması, kıyamet alâmetleri gibi dinî ve felsefî konulara ay­rılmıştır. Bu bölümler daha çok o devir­deki İslâm âlimlerinin felsefe ve genel kültürle ilgili düşüncelerini ihtiva etmek­tedir. 10. fasılda peygamberler tarihine kısaca temas edilmekte, 11. fasılda İs­lâm öncesi Arap ve İran tarihi hakkında bilgi verilmektedir. 1

2. fasılda yeryüzün­deki din ve mezheplerden bahseden eser, bu arada Yahudilik, Hıristiyanlık, eski Hint, Çin ve Türk dinleriyle Araplar’ın Câhiliye dönemindeki inançları, Harrâniler, düalistler, putperestler, Mecûsîler ve Hürremîler hakkında bilgi vermek­tedir. 13. fasıl coğrafyaya ayrılmış olmak­la beraber aynı zamanda zengin tarihî bilgileri de ihtiva eder. 14. fasılda soy bil­gisine (ilmü’l-ensâb) ve Araplar’ın soyuna, ayrıca Câhiliye dönemi Arap toplumunun sosyal, kültürel ve iktisadî hayatında önemli yeri olan panayırlara yer veril­miştir. 15-17. fasıllar Hz. Peygamber’e ayrılmış olup bu fasıllarda onun doğu­mu, gençliği ve peygamberliği, hicreti, gazaları, şemaili, ahlâk ve yaşayışı, ha­nımları, çocukları ve ölümü hakkında bil­gi verilmektedir. 18. fasılda ashâb-ı ki­ramın faziletlerinden, ensar ve muhacir­lerin ileri gelenlerinden, 19. fasılda müs-lümanlar arasında çıkan ihtilâflar ve mezheplerden bahsedilmektedir. Mak-disî o dönemde yaşayan mezhepler hak­kında bügi toplamak için uzun ve yoru­cu seyahatlere çıkmış, Mücessime, Mu’» tezile, Maniheizm ve Mazdeîzm hakkın­da incelemeler yapmıştır. 20. fasılda Hulefâ-yi Râşidîn devri, 21. fasılda kısaca Emevîier, 2

2. fasılda ise kuruluşundan Halife Mutr-Lillâh devrinin sonuna ka­dar Abbasîler hakkında bilgi verilmek­tedir.

Eserin Süieymaniye Kütüphanesi’nde biri muhtasar olmak üzere dört yazma nüshası bulunmaktadır; Ayasofya IMuhtasar], nr. 3406.

el-Bed3 ve’t-târîh Cl. Huart tarafın­dan altı cilt olarak yayımlanmış {Le liure de la CrĞation et de l’Histoire d’Abou Zeid Ahmed ben Sahi at-Balkhi, Bibi. de L’Eco-le des Langues or. viv. s. IV, vol. XV1/I-VI, Paris 1899-1919), daha sonra Mektebe-tü’l-Müsennâ tarafından üç cilt (altı cüz) halinde ofset olarak basılmıştır. Ayrıca IV-VI. ciltleri Âferîneş ve Târîh adıyla Farsça’ya çevrilerek altı cilt halinde yayımlanmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler