Tarih

Batn-ı İdam Seriyyesi Nedir, Amacı, Hakkında Bilgi

Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethi için hazırlıklar yaptığı sırada asıl hedefini gizlemek maksadıyla çıkardığı serîyye.

Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Ant­laşması” n dan sonra müslümanların müt­tefiki olan Huzâa kabilesine baskın ya­parak antlaşmayı bozmaları üzerine Hz. Peygamber Mekke’ye bir sefer düzenle­meye karar verdi. Ancak kan dökmemek ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için bu kararını gizli tuttu ve sefer konusun­da düşmanı yanıltmak gayesiyle. Mekke-Medine yolu üzerinde ve Medine’ye üç güniük mesafede bulunan Batn-ı İdam’a asıl ordunun keşif kolu mahiyetinde bir seriyye gönderdi.

Sekiz sahâbîden oluşan bu seriyyenin kumandanının Ebû Katâde el-Ensârî ve­ya Abdullah b. Ebû Hadred olduğu riva­yet edilmektedir. Seriyye Batn-ı İdam’-da bulunduğu sırada içlerinden Muhallim b. Cessâme, kendilerine bir müslüman gibi selâm verdiği halde Âmir el-Eşcâfyi aralarındaki şahsî bir mesele yü­zünden öldürmüş, onun haksız yere öl­dürülmesi üzerine nazil olan, “Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman -meselelerin- tam açıklanmasını bekleyin. Size -müslümanca- selâm ve­rene, dünya hayatının menfaatini göz önüne alarak “Sen mümin değilsin” demeyin”(Nisâ 4/94) mealindeki âyetle müminler bu çeşit hareketlerden sakın­maları hususunda ikaz edilmiştir. Seriyye görevini yapıp Medine’ye dönerken Zûhuşüb’de Hz. Peygamber’in Mekke üze­rine hareket ettiğini Öğrenmiş ve Sukyâ’da ona katılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler