Ashabı Res Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

0
40

Ashâbü’r-ress, Kur’ân-ı Kerîm’de helak edildikleri bildirilen eski bir kavim.

Kur’an’da iki âyette (Furkan: 25/38; Kâf: 50/12) Ashâbü’r-ress’in Nûh, Âd ve Semûd kavimleriyle birlikte peygam­berlerini yalanladıkları ve bu yüzden he­lak edildikleri belirtilmekte, bunun dı­şında bir bilgi verilmemektedir. Bunun­la birlikte, gerek res kelimesinin mâna­sı gerekse Ashâbü’r-ress’in kimler oldu­ğu, nerede ve ne zaman yaşadıkları konusunda tefsir kitaplarında birçok riva­yet mevcuttur. Buna göre. Arapça’da “Kuyu. örülmemiş kuyu, çukur, maden ocağı” gibi anlamlara gelen res, Yemâme’de Felç de denilen bir kasabanın, bir vadinin veya bir kuyunun adıdır. Bir görüşe göre de Ashâbü’r-res, Yâsîn sûresinde sözü edilen Ashâbü’l-karyenin diğer bir adıdır. İbn Abbas bunların Azerbaycan’da yaşamış ve peygamber­lerini öldürmüş bir kavim olduklarını be­lirtmiş, buna karşılık Şuayb’ın kavmi ol­dukları, peygamberlerini dinlemedikleri için cezalandırıldıkları da öne sürülmüş­tür. Âlûsî. İbn Abbas’a atfedilen ve Ashâbü’r-ress’in Semûd kavmi olduğunu ifade eden baş­ka bir rivayeti. Furkân sûresinin 38. âye­tinin lafzına uygun bulmamıştır. Ancak Semüd kavminin devamı veya ashâbü’l-uhdûdla aynı topluluk olabilecekleri de düşünülmüştür. Taberi’nin Ashâbü’r-res’le ilgili olarak nak­lettiği uzunca bir hadiste sözü edilen Ashâbü’l-karye’nin bunlarla ilgisi olma­ması gerekir. Zira hadiste geçen kişilerin Ashâbü’r-ress olduklarına dair bir açıklık bulunmadığı gibi, söz konusu insanlar daha sonra peygamberlerine iman et­mişlerdir. Halbuki Kur’ân-ı Kerîm’de As­hâbü’r-ress’in iman etmemeleri sebebiy­le helak edildikleri açıkça bildirilmekte­dir. Râzfnin de kaydettiği gibi, Ashâbü’r-ress’in kimler olabileceği hususunda ile­ri sürülen görüş ve rivayetler, Kur’ân-ı Kerîm’le ve senedi sağlam bir haberle desteklenmiş değildir. Bilinebilen tek şey küfür ve imansızlıkları sebebiyle Al­lah’ın bunları helak etmiş olmasıdır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi