Arasat Meydanı, Arasat Nedir, Neresidir, Hakkında Bilgi

0
58

Arasat, Kıyamet gününde insanların toplanacağı yerin bir adı.

Arsa kelimesinin çoğulu olan arasât “Üzerinde bina bulunmayan boş arazi parçaları” anlamına gelir. Kur’an’-da zikredilmeyen bu kelime hadislerde sözlük manasıyla kullanılır. Arasat, ilk devir kelâm kay­naklarında ve daha sonraki bazı eserlerde, kıyame­tin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların dünyada yaptıkları bütün fiil­lerden sorguya çekilmek üzere sevkedilecekleri yerin adı olarak kullanılmış ve dinî kültürümüzde bir terim haline gelmiştir. “Arasâtü’l-kıyâme”, “Arsa-i mahşer” ve “:Yevm-i Arasât” şekillerinde hem toplanma yeri hem de toplanma gününün adı olarak kullanı­lan arasât, Türk din kültüründe özellik­le mevlid okunurken veya dua yapılır­ken, “Şefîü’l-arasât” (arasât gününün şefa­atçisi) veya “Şefîü’l-usât fî yevmi’l-arasât” (arasât gününde günahkârların şefaat­çisi) söyleyişlerinde Hz. Peygambere ve­rilen unvanlar arasında zikredilir.